İ t h â f

Hayâtında, o müstesnâ ve en yüksek şahsiyeti örnek alan her gence,   İnsân-ı kâmil ve güzel ahlâk arayan her insana,   Çocuklarının hayrını ve saâdetini iste...

Devamı

Mukaddime

  Bismillâhirrahmânirrahîm   İnsanlığı ve bütün âlemleri büyük bir hikmet ve gâye ile yaratan, insanların ve cinlerin dünyâ ve âhiret saâdetine nâi...

Devamı

İslâmiyetten Önceki Dünyânın Ahvâli

HİNDİSTAN   Gariplikler, acâiplikler ve zıdlıklar ülkesi olan Hindistan’da, İslâmi­yetin zuhûru sırasında yüzlerce emirlik ve hükümdârlık bulunmak­taydı. Kubta, Çani...

Devamı

Mekke-i Mükerreme ve Ka’be

Mekke, çok eski bir şehir olup Ka’be’yi ziyârete gelenler, orada ticâ­ret de yaparlardı. Zîrâat mümkün olmadığından Mekke’den, Yemen’e ve Şam’a ticâret kervanları...

Devamı

Peygamber Efendimiz’in Doğumu

Mîlâdın 571, Rebîulevvel ayının 12. gecesi, (Nisan ayının 20. günü) Mekke ufukları ağarırken Peygamber Efendimiz, Hz. Muham­med’ül-Mustafâ (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) düny&aci...

Devamı

Mekke Devri: İlk Vahiy ve Risâletin Başlaması

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), 38 yaşında iken, bir takım ışıklar, pı­rıltılar görmüş, sesler duymuş, fakat bunların neler olduğunu ilk anda anlayamamıştı.   Resûlullâh (s.a.v.), 39 yaşında iken, ...

Devamı

Habeşistan’a Hicret

Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) müslüman olmaları, ina­nanları biraz ferahlatmıştı. Fakat yine de müşriklerin müslümanlara yapmakta oldukları eziyetler bitmek tükenmek bilmiyordu. Resûl...

Devamı

Hazreti Hamza’nın ve Hazreti Ömer'in Müslüman Oluşu

Hz. Hamza (r.a.), Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) amcasıdır. Ku­reyş’in soylularından, pehlivan, bahâdır, gözüpek, Kureyş yiğitlerin­den en şerefli ve îtibarlı olan, taşkınlığa ve haksızlığa ...

Devamı

Müşriklerin Müslümanları Tecrid Etmesi ve Tâif'e Gidiş

İslâmiyetin, Mekke sınırlarını aşarak kabîleler arasında yayılmaya başlaması, müşrikleri telâşa düşürdü. Hz. Hamza ve Hz. Ömer gibi iki büyük kahramanın müslüman olması Kur...

Devamı

Mî’rac

Mî’rac, lügatte “urûc etmek, yükselmek” mânâsına gelir ki, bu; ilâhî dâvet üzerine gecenin küçük bir cüzünde, Fahr-i Kâinât (s.a.v.) Ef...

Devamı

Medînelilerden İlk Müslüman Olanlar

Peygamberliğin 11. senesi, Medîneli Hazrec kabîlesinden altı kişilik küçük bir kâfile, Hac mevsiminde Mekke’ye gelmişti. Peygamber Efen­dimiz, Minâ’da Akabe yakınında konaklayan bu k&acir...

Devamı

Hicret

İkinci Akabe bîatından sonra, Mekke’deki müslümanların hâli çok tehlikeli bir safhaya girmişti. Müslümanlar, uğradıkları zulüm ve işkencelere dayanamayarak Peygamber Efendimiz’e şik&aci...

Devamı

Medîne Devri: Hicret Emri ve Hicret’e Hazırlık

Tirmizî’nin İbn-i Abbas’dan rivâyetine göre; Hicret emri Peygamber Efendimiz’e, İsrâ Sûresi'nin 80. âyetiyle verilmiştir (meâli): “De ki: Rab­bim! Beni, gireceğim yere sıdk...

Devamı

Ezân ve Ashâb-ı Suffe

Mekke’de iken ibâdetler gizli yapılıyor, namazlar tenhâ yerlerde edâ ediliyordu. Bu îtibarla müslümanları namaz ve ibâdet vakitlerinde bir araya toplamak için herhangi bir dâvete ihtiya&cc...

Devamı

Müdâfaa ve Harbe İzin Verilmesi

Müslümanlar daha ilk zamanlardan beri, Mekke müşriklerinin ezâ, cefâ ve işkencelerine karşı onlarla savaşmak için Peygamber Efendi­miz’den devamlı izin isterler ve; “Ey Allâh’ın Res...

Devamı

Bedir Gazâsı

(Hicrî: 2, M.: 624) Bedir, Medîne’ye 80 mil mesâfede bir köydür. Mekke’den Suriye’ye giden kervan yolunun üzerindedir. Müşriklerle müslümanlar arasında harp, ilk defa işte burada...

Devamı

Uhud Gazâsı

(Hicrî:3, M.:625) Müşrikler, Bedir Harbi’nde uğradıkları ağır mağlûbiyeti bir türlü hazmedemediler. İntikâm almağa karar verdiler. Bedir Harbi’nin baş­lamasından hemen önce Şam&rsqu...

Devamı

Hicretin 3. 4. ve 5. Yılı Hâdiseleri

Uhud harbi hicretin üçüncü yılında vukû bulmuştu. Uhud’dan sonra, çöldeki kabîlelere zaman zaman müfrezeler çıkarıldı. Uhud mağlubiyetinden cesâretlenip bir saldırı dü...

Devamı

Hendek Muhârebesi

(Hicrî: 5, M.: 626) Yahûdîler, Mekke müşrikleri ve Necid'deki Gatafân, Benî Süleym ve diğer bazı arap kabîlelerinin ittifakı sebebi ile Hendek Muhârebesine Ahzâb Muhârebesi de...

Devamı

Benî Kurayza Gazâsı

Hendek Harbi’nden sonra derin bir nefes almağa başlayan müslü­manlar, Resûlullâh ile evlerine dönüyordu. Resûl-i Ekrem evine gelip kılıcını ve zırhını henüz çıkarmıştı ki, Cebr&...

Devamı

Hudeybiye Musâlahası

(Hicrî: 6, M.: 628) Peygamber Efendimiz, hicretin altıncı yılı Zilkâde ayında rü’yâda, kendisinin ve ashâbının Mescid-i Haram’a emniyet içinde girdiğini gördü. Bunun üzerine, R...

Devamı

Hayber’in Fethi

(Hicrî:7, Milâdî:628) Hayber, Medîne-Şam yolu üzerinde, bol hurmalı, iç içe kalelerle çevrili, münbit arâzisi bulunan, çok mühim bir yerdi. Hayber, Yahûdîlerin ...

Devamı

Umre Haccı ve Ka’be’yi Ziyâret

(Hicrî: 7, Milâdî: 629) Bir sene önce yapılmış olan Hudeybiye anlaşması gereğince, müslü­manlar bu yıl Ka’be’yi ziyâret edeceklerdi. Hicretin yedinci yılı, Zilkâde ayı girince,...

Devamı

Mûte Muhârebesi

(Hicrî:8, Milâdî: 629) Hicretin sekizinci senesinde, müslümanlar ile Rumlar (Bizans) ara­sında ilk muhârebe Şam civârında Mûte’de olmuştur. Peygamber Efendimiz’in meliklere, devlet ...

Devamı

Mekke’nin Fethi

(Hicrî: 8, Milâdî: 630)   Hudeybiye Antlaşması’nın Bozulması   Hudeybiye Musâlahası’nda, Mekkelilerle anlaşma şartlarından biri de; “Araplardan herhangi bir kabîlenin, iste...

Devamı

Huneyn Gazâsı

(Hicrî: 8, Milâdî: 630)   Huneyn, Mekke ile Tâif arasında, Tihâme bölgesinde, bir çok inişli çıkışlı, dar geçitleri ve gizli yolları bulunan, Mekke’ye üç gece...

Devamı

Tâif Muhâsarası

(Hicrî: 8, Mîlâdî: 630)   Tâif; yüksek rakımlı, akarsuları, ekinleri, hurma bahçeleri, üzüm bağ­ları bulunan, muz ve sâir meyvâlar yetişen, Mekke’nin doğusund...

Devamı

Tebûk Gazâsı

(Hicrî: 9, Milâdî: 630)   Tebûk Medîne ile Şâm arasında bir yer olup, hicretin 9. yılı Receb ayında bir perşembe günü Hz. Peygamberimiz buraya bir sefer düzenlemiştir. Bu târi...

Devamı

Bâzı Ehemmiyetli Vak’alar

Necâşî’nin Gıyâbî Cenâze Namâzının Kılınması   Peygamber Efendimiz, bizzat bulunduğu son harp olan Tebûk gazâ­sından sonra, etraftan gelen heyetleri kabûl edip onlara...

Devamı

Hz. Ebû Bekir (R.A)’in Hac Emîrliği

Artık Mekke fethedilmiş ve bütün Kureyş îmâna gelmişti. Diğer ka­bîleler de teker teker îmâna geliyorlardı. Arabistan bölgesinde, müslü­manlara karşı koyacak müşrik bir kab&...

Devamı

Vedâ’ Haccı ve Vedâ’ Hutbesi

(Hicrî: 10, Mîlâdî: 632)   Hicretin onuncu senesinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Mekke’ye gideceklerini ve hac yapacaklarını söylemişti. Zilkâde ayında hac ha-zırlığına başlandı. Arzu ed...

Devamı

Hicretin Onbirinci Senesi ve Üsâme Ordusu

Artık, İslâmiyet Arabistan’da kökleşmişti. Şimdi sıra, İslâmı dış ülke­lere yaymaya gelmişti. Gerçi, peygamberlik iddiâsında bulunan, huzur­suzluk çıkarmak isteyenler olmuştu. Faka...

Devamı

Peygamber Efendimiz’in İrtihâlleri

(Hicrî: 11, Mîlâdî: 632)   Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu fânî dünyâdan göçeceği zamanın yaklaştığını anladı. Safer ayının 19. gecesi kimseye sezdirmeden, Bakî&rs...

Devamı

Ashâb’da Resûlullah Sevgisi

Târih, ashâb-ı kirâmın Peygamber sevgisi gibi bir sevgi kaydetme­miştir. Şu hâdiseler bunu te’yid eder:   • Racî suyu başında şehid edilen İslâm tebliğ heyetinden sağ kalan ve Me...

Devamı

Peygamber Efendimiz'in Hanımları (Ezvâc-ı Tâhirât)

Allâhü Teâlâ Kur'ân-ı Kerîm'de buyurmuşlardır ki; "Peygamber mü'minlere kendi nefislerinden evlâdır ve onun zevceleri de mü'min­lerin vâlideleridir." (ahz&acir...

Devamı