VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ

Vakıfların denetimi

MADDE 39 – (1) Vakıf yöneticileri, yıl sonundan itibaren altı ay içerisinde yapılacak iç denetim rapor ve sonuçlarını Ek-7'deki forma uygun olarak düzenleyerek rapor tarihini takip eden iki ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne göndermekle yükümlüdürler.

(2) Yeni vakıflar şube ve temsilciliklerini de denetleyerek her yıl verecekleri raporlarda bu alt birimlerle ilgili bilgilere yer verirler.

İç denetim raporu

MADDE 46 – (1) İç denetim raporu, denetim sonucunda denetçinin de görüşünün açıklandığı metindir. Bu raporun ekinde mali tablolar da yer alır.

(2) Rapor, Ek-7'deki forma uygun olarak denetimi yapan organ ya da bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili olanların imzasını taşıyan bir yazı ekinde vakıf yönetimine sunulur.

(3) Rapor; doğruluk, açıklık, ölçülebilirlik, yapıcılık, uygunluk, tamlık ve kararlılık temel ilkeleri çerçevesinde;

a) Denetçi kanaatini taşıyacak,

b) Doğru, tarafsız, açık, özlü ifadelere yer verilecek,

c) Daha önce rapor edilmiş tespit ve önerileri kapsayacak,

ç) Yapılan denetimler esnasında tespit edilen iyi uygulama örneklerini gösterecek,

şekilde düzenlenir.

(4) Denetçi kanaatinin oluşmasına dayanak teşkil eden belgeleri rapora ekler.

(5) İşletme esasına göre defter tutan vakıfların denetimlerinin sertifikalı denetçiler tarafından yapılması zorunlu değildir. Ancak yapılacak denetim neticesinde düzenlenecek raporun Ek-7'deki rapor formuna uygun olması zorunludur.

Düzenlenecek raporlar

MADDE 125 – (1) Müfettişler çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;

a) Denetim raporu,

b) Cevaplı rapor,

c) Ön İnceleme raporu,

ç) Soruşturma raporu,

d) İnceleme raporu,

e) Personel değerlendirme raporu,

f) Genel durum raporu,

düzenlerler .

Raporlar üzerinde yapılacak işlemler

MADDE 126 – (1) Müfettişler tarafından düzenlenen raporlar, Başkanlık tarafından incelendikten sonra Genel Müdürün onayına sunulur.

(2) Raporun, Başkanlık tarafından incelenmesi sonucunda;

a) Raporda eksik inceleme veya maddi hata varsa bunların giderilmesi, Başkanlıkça raporu düzenleyen müfettişten yazılı olarak istenir. Rapordaki inceleme eksikliği veya maddi hata Başkanlığın talebi üzerine ilgili müfettişçe giderilir.

b) Müfettiş tarafından düzenlenen rapordaki görüşlere Başkanlık tarafından katılınmaması veya birden fazla müfettiş tarafından düzenlenen raporlarda, raporun sonuçları ile ilgili olarak müfettişler arasında görüş ayrılıkları bulunması halinde, müfettişin görüşü veya müfettişlerin farklı görüşleri ile birlikte Başkanlık görüşünün de belirtildiği onay Genel Müdürün takdirine sunulur.

(3) Genel Müdür onayı ile birlikte rapor ve ekleri ilgili birimlere gönderilir.

(4) Cezai ve hukuki yönden işlem gerektiren ön inceleme raporu ve soruşturma raporları Başkanlığa bilgi verilmek üzere Hukuk Müşavirliğine ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir.

(5) Merkez birimleri, Genel Müdürlük onayına bağlanmış raporlarda belirtilen ve yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerin sonuçlarını, intikal tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Başkanlığa bildirmek zorundadırlar. Sonuçlandırılması adli ya da idari yargı veya başka kurum ve kuruluşlara bağlı olan işlemler ile üç ay içerisinde sonuçlandırılması mümkün olmayan diğer iş ve işlemler hakkında her üç ayda bir Başkanlığa bilgi verilir.

(6) Raporlar üzerine yapılan işlemler ve sonuçları Başkanlıkça değerlendirilir.

 

 

 

 

 

SÜLEYMANİYE KÜLTÜR, SANAT, EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

FAALİYET RAPORU

 

 

 

I-GENEL BİLGİ

     

                  Vakfımız, 31.01.2009 tarihli ve 27127 sayılı Resmi Gazetenin 33. sayfasında ilan edilerek 7 adet şahıs ile 6 adet tüzel kişi Kuruluş üyesi olmak üzere toplam 13 üyenin vakfettiği; 20.000,00 TL nakdi, 4.070.390,00 TL’si ise gayrimenkul olmak üzere toplam: 4.090.390,00 TL’lik kuruluş sermayesi ile “Etlik Ayvalı Caddesi No:113-C Keçiören-ANKARA” merkez adresinde faaliyetine başlamıştır. Vakfımız; 12.06.2009 tarihinden itibaren vakıf merkez adresinde personel çalıştırmaya başlamış olup, Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne muhtasar sicili yönünden 6050503110 sicil numarasıyla kayıtlı olarak faaliyetine devam etmektedir. Vakfımızın ana statüsü, gayesi ve faaliyet alanları Vakıf senedinde yer almaktadır.

 

                  Vakıf senedinden de görüleceği üzere, ana başlık itibariyle eğitim, sağlık ve kültürel alanlarda faaliyette bulunmaktadır. Bu faaliyet alanlarındaki temel görevimiz öğrenciler ile ihtiyaç sahiplerinin her bakımdan korunması, onların maddi ve manevi olarak yardımcı olunmasıdır. Genel olarak faaliyet alanlarındaki çalışmalarında, hayır sahiplerinin yaptıkları yardımların ve diğer Vakıf gelirlerinin karşılıksız bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, eğitim alanındaki her kademeden öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması, iaşe ve ibatelerinin sağlanmasıdır. Bu faaliyetler karşılıksız bir şekilde yapılmaktadır.

 

                  Faaliyet alanlarımızdaki hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi için öncelikle faaliyetimizle ilgili malların ve araç ve gereçlerin edinilmesi gerekmektedir. Bu amaçla öğrencilerin bedelsiz olarak barınacakları, iaşe ve ibatelerini karşılıksız bir şekilde sağlayacakları öğrenci yurtları inşa edilmekte ve bu yurtlar barınmaya uygun hale getirilmektedir. Yine faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi için okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise okullarının inşası ve işletilmesi için okul inşaatları gerçekleştirilmekte ve bunun için iktisadi işletme kurulmaktadır.

 

                  Öğrenci yurtları bedelsizdir. Okullar ise iktisadi işletmeler vasıtasıyla işletilecektir. Bu okullarda okuyacak öğrencilerden ihtiyaç sahibi olanların bütün okul masrafları Vakıf tarafından karşılanacaktır. İktisadi işletmelerin gelir fazlaları da vergileri ödendikten sonra Vakfa aktarılacak ve Vakfın amaçlarında yer alan hayri hizmetlerde kullanılacaktır.

 

                  Aşağıda Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar gerçekleşen faaliyetleri özet olarak sunulmaktadır.

 

II- VAKFIN AMACI İLE İLGİLİ FAALİYETLER

 

  • İDARİ İŞLER

 

Vakfımız, tüzüğünde belirtilen amaçlarını yetkili organları vasıtasıyla yerine getirmektedir. Bunlar, Yönetim ve Denetim Kurulu ve Mütevelli heyettir. Her üç kurulun da seçimi ve görevleri tüzüğümüzde belirtildiği şekilde devam etmektedir. Yönetim Kurulu 5, Denetleme Kurulu 3, Mütevelli Heyet 13 kişiden oluşmaktadır.        

2018 yılı içerisinde taşınmazların intikal ve diğer işlemlerinde kullanmak üzere Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden yetki belgesi alınarak taşınmaz işlemlerinde kullanılmıştır.

 

 

Bağış makbuzları Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne müracaat edilerek satın alınmış ve kayıtları yapıldıktan sonra kullanılmaya başlanmıştır.

 

Vakfımıza ait gelirlerin tahsili ve ödenmesi titizlikle takip edilmiş ve herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemiştir.

 

 

  • 2018 YILI GELİRLERİMİZ

 

            Gelirlere Ait Açıklamalar: 2.772.638,38  TL

 

Kira Gelirleri

:

350.119,81

Bağış ve Yardımlar Nakit

:

789.334,65

Bağış ve Yardımlar Banka

:

584.159,24

Bağış ve Yardımlar Çek

:

115.343,50

Bağış ve Yardımlar Pos

:

12.223,00

Bağış ve Yardımlar Senet

:

0,00

Bağış ve Yardımlar Ayni

:

0,00

Nadir Eserler Kitaplığı Bağışı

:

845.697,00

Diğer Gelirler

:

75.761,18

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

  • 2018 YILI GİDERLERİMİZ

      

  1. Gelirlerin 2/3 ü ile yapılan amaca yönelik harcamalar:

 

            Yatırım Giderleri

     

2018 yılı içerisinde Vakfımız; maddi durumu elverişsiz öğrencilerin yurtlarda ücretsiz barındırmak amacıyla; Ankara’nın değişik yerlerinde, toplam 416.000,00 TL tutarında yurt arsası harcamaları gerçekleştirmiştir.

            

2018 yılı içerisinde satın alınan diğer arsa ve bina yatırımları aşağıdaki gibidir :

 

ANK.PURSAKLAR 98100/8 Y.4301 C.13 S.1215

416.000,00

 

Ayrıca vakfımız yurt binalarının imar affı ve binalarının iyileştirilmesi ile alakalı 130.886,78TL harcama yapmıştır.

           

Amaçlara Yönelik Diğer Harcamalar

                                                                                                                                           

ÖĞRENCİ BURSLARI

:

  24.600,00 TL

SOSYAL YARDIMLAR

:

590.500,00 TL

DİĞER TESİSLERİN GİDERLERİ

 

700.642,74 TL

İSTANBUL ŞUBESİ HARCAMALARI

:

948.386,57 TL

        

 

 

 

 

 

Öğrenci Bursları

           

Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere burs verilmektedir. Burs verilen öğrencilerimiz ise Üniversitede okuyan öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerimize ödenen tutarlar kademeli olarak artmaktadır.

 

Sosyal Yardımlar

 

            Vakfımız amaçlarıyla aynı doğrultuda hizmet eden derneklere ayni ve nakdi yardımlar yapıldı. Yapılan yardımlarımız şu şekildedir:

 

Nakdi Yardımlar

382.000,00 TL

 -Keçiören Kurs ve Okul Tal. Yar. Derneği

   100.000,00 TL

 -Orta Kurs ve Okul Tal. Yardım Derneği

     24.000,00 TL

 -Keçiören Çamlık Eğitim ve Kültür Derneği

    258.000,00 TL

           

 

Ayni Yardımlar

208.500,0 TL

 -Kurumcu Eğitm ve Kültüre Hizmet Derneği

31.154,00 TL

 -Kardeşler Kurs ve Okul Tal. Yardım Derneği

31.154,00 TL

 -Esertepe Kurs ve Okul Tal. Yardım Derneği

24.231,00 TL

 -Süleymaniye Ovacık Kurs ve Okul Tal. Yar. D.

41.538,00 TL

 -Yakacık Kurs ve Okul Tal. Yar. Derneği

31.154,00 TL

 -Pursaklar Mimar Sinan Eğitim ve Kültür Hiz. D.

20.769,00 TL

 - Ulubey Kurs ve Okul Tal. Yar. Derneği

28.500,00 TL

 

Diğer Tesislerin Giderleri

 

Vakfımız yurt faaliyetlerini yürüttüğü binalarımızda 568.430,24-TL amaca yönelik faaliyet giderleri harcaması yapmıştır ayrıca Vakfımız amaçlarına yönelik eğitim faaliyetleri yürütmekte olduğu bağlı ortağı Süleymaniye Eğitim Kurumları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne 132.212,50-TL nakdi sermaye aktarımında bulunmuştur.

 

İstanbul Şubesi Harcamaları

 

            Vakfımız İstanbul şubesi Nadir Eserler Kitaplığı’nda okuyucuların ulaşması için kiraladığı gayrimenkul için 495.600,00 TL harcama yapmıştır. Kütüphane faaliyetlerini yürütebilmek için personele 264.474,24 TL harcama yapmıştır. Yine faaliyet yürütme ile alakalı 3.452,90 TL’ bilgi işlem gideri harcaması olmuştur. Ayrıca vakfımız amaçlarına yönelik olarak 184.859,43 TL kitap ve yayın bağısında bulunmuştur. Bu harcamalar Vakfımızın gayesine hizmet etmektedir.

 

 

        D-  İktisadi İşletme Faaliyetleri

 

Vakfımızın merkeze adresinde faaliyet göstermek üzere vakıf bünyesinde bulunan “Süleymaniye Kültür Sanat Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi” 08.07.2013 tarihinde 3.665.000,00TL değerinde tüm sermayesi vakfımıza ait olan şirkete dönüşmüştür. Şirketimizin adı “Süleymaniye Eğitim Kurumları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’dir.” Ve yine Vakfımız 2014 yılı içerisinde şirketin sermayesini 6.000.000,00 TL’ye, 2015 yılı içerisinde de 18.000.000,00 TL’ye 2018 yılı içerisinde de 30.000.000,00 TL çıkarmıştır. Şirketimiz eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

 

Ayrıca bünyemizde 2.400.000,00 TL sermaye ile Düğün Salonu faaliyetine devam eden Süleymaniye Eğitim İnşaat Taahhüt Sağlık Ticaret Anonim şirketi ve 100.000,00 TL sermaye ile Anaokulu faaliyetine devam eden Gülderen Kreş Gündüz Bakım Eğitim Sağlık Gıda Limited Şirketi mevcuttur.  

 

Şirketlerdeki faaliyetlerimiz, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul işletmelerinden ibarettir. Buralarda eğitim görecek ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul masrafları Vakfımız tarafından karşılanacaktır. Şirketimizin gelir fazlası bulunduğu takdirde, vergileri ödendikten sonra Vakfımıza aktarılacak olup, Vakıf amaçları doğrultusunda harcanarak Vakıf amaçlarımız gerçekleştirilmiş olacaktır.

Saygılarımızla arz olunur.

                                                                                                Vakıf Yönetim Kurulu

 

SÜLEYMANİYE KÜLTÜR SANAT EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

FAALİYET RAPORU

 

 

 

I-GENEL BİLGİ

     

                  Vakfımız, 31.01.2009 tarihli ve 27127 sayılı Resmi Gazetenin 33. sayfasında ilan edilerek 7 adet şahıs ile 6 adet tüzel kişi Kuruluş üyesi olmak üzere toplam 13 üyenin vakfettiği; 20.000,00 TL nakdi, 4.070.390,00 TL’si ise gayrimenkul olmak üzere toplam: 4.090.390,00 TL’lik kuruluş sermayesi ile “Etlik Ayvalı Caddesi No:113-C Keçiören-ANKARA” merkez adresinde faaliyetine başlamıştır. Vakfımız; 12.06.2009 tarihinden itibaren vakıf merkez adresinde personel çalıştırmaya başlamış olup, Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne muhtasar sicili yönünden 6050503110 sicil numarasıyla kayıtlı olarak faaliyetine devam etmektedir. Vakfımızın ana statüsü, gayesi ve faaliyet alanları Vakıf senedinde yer almaktadır.

 

                  Vakıf senedinden de görüleceği üzere, ana başlık itibariyle eğitim, sağlık ve kültürel alanlarda faaliyette bulunmaktadır. Bu faaliyet alanlarındaki temel görevimiz öğrenciler ile ihtiyaç sahiplerinin her bakımdan korunması, onların maddi ve manevi olarak yardımcı olunmasıdır. Genel olarak faaliyet alanlarındaki çalışmalarında, hayır sahiplerinin yaptıkları yardımların ve diğer Vakıf gelirlerinin karşılıksız bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, eğitim alanındaki her kademeden öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması, iaşe ve ibatelerinin sağlanmasıdır. Bu faaliyetler karşılıksız bir şekilde yapılmaktadır.

 

                  Faaliyet alanlarımızdaki hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi için öncelikle faaliyetimizle ilgili malların ve araç ve gereçlerin edinilmesi gerekmektedir. Bu amaçla öğrencilerin bedelsiz olarak barınacakları, iaşe ve ibatelerini karşılıksız bir şekilde sağlayacakları öğrenci yurtları inşa edilmekte ve bu yurtlar barınmaya uygun hale getirilmektedir. Yine faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi için okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise okullarının inşası ve işletilmesi için okul inşaatları gerçekleştirilmekte ve bunun için iktisadi işletme kurulmaktadır.

 

                  Öğrenci yurtları bedelsizdir. Okullar ise iktisadi işletmeler vasıtasıyla işletilecektir. Bu okullarda okuyacak öğrencilerden ihtiyaç sahibi olanların bütün okul masrafları Vakıf tarafından karşılanacaktır. İktisadi işletmelerin gelir fazlaları da vergileri ödendikten sonra Vakfa aktarılacak ve Vakfın amaçlarında yer alan hayri hizmetlerde kullanılacaktır.

 

                  Aşağıda Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar gerçekleşen faaliyetleri özet olarak sunulmaktadır.

 

II- VAKFIN AMACI İLE İLGİLİ FAALİYETLER

 

  • İDARİ İŞLER

 

Vakfımız, tüzüğünde belirtilen amaçlarını yetkili organları vasıtasıyla yerine getirmektedir. Bunlar, Yönetim ve Denetim Kurulu ve Mütevelli heyettir. Her üç kurulun da seçimi ve görevleri tüzüğümüzde belirtildiği şekilde devam etmektedir. Yönetim Kurulu 5, Denetleme Kurulu 3, Mütevelli Heyet 13 kişiden oluşmaktadır.        

2020 yılı içerisinde taşınmazların intikal ve diğer işlemlerinde kullanmak üzere Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden yetki belgesi alınarak taşınmaz işlemlerinde kullanılmıştır.

 

 

Bağış makbuzları Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne müracaat edilerek satın alınmış ve kayıtları yapıldıktan sonra kullanılmaya başlanmıştır.

Vakfımıza ait gelirlerin tahsili ve ödenmesi titizlikle takip edilmiş ve herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemiştir.

 

 

  • 2020 YILI GELİRLERİMİZ

 

            Gelirlere Ait Açıklamalar: 8.910.261,08TL

 

Kira Gelirleri

:

470.981,39

Bağış ve Yardımlar Nakit

:

1.297.472,77

Bağış ve Yardımlar Banka

:

854.971,75

Bağış ve Yardımlar Çek

:

17.000,00

Bağış ve Yardımlar Senet

:

75.180,00

Bağış ve Yardımlar Pos

:

200.267,00

Bağış ve Yardımlar Dip Koçan Makbuz

:

30.000,00

Bağış ve Yardımlar Öveçler Dernek

:

108.499,54

Bağış ve Yardımlar Ovacık Dernek

:

104.700,04

Bağış ve Yardımlar Ayni

:

5.228.822,16

Bağış ve Yardımlar Şube

:

390.000,00

Faiz Gelirler

:

13.032,61

Diğer Gelirler

:

119.333,82

     

 

  • 2020 YILI GİDERLERİMİZ

     

  1. Yönetim harcamaları:

 

                  Vakfın 2020 yılı içerisinde Vakfımız faaliyetlerini yürütmek üzere yönetim ve idame giderleri olarak 51.377,73-TL harcaması gerçekleşmiştir. Bu tutar gelirlerimize kıyasla %0,5 gibi bir tutarı kapsamaktadır.

    

 

  1. Gelirlerin 2/3 ü ile yapılan amaca yönelik harcamalar:

 

            Yatırım Giderleri

     

Vakfın 2020 yılı içerisinde Vakfımız maddi durumu elverişsiz öğrencilerin ücretsiz barındırmak amacıyla yurt inşaatlarına başlamıştır, henüz devam eden inşaatlarımıza yıl içerisinde 2.583.230,19-TL yatırım gideri gerçekleşmiştir. Yine vakfımız devam eden okul inşaatlarımıza 2.662.330,60-TL harcama yapmıştır.

 

           

Sosyal Yardımlar

 

            Vakfımız amaçlarıyla aynı doğrultuda hizmet eden derneğe nakdi yardım yaptı. Yapılan yardım şu şekildedir:

 

            Nakdi Yardımlar

81.500,00 TL

Çorum Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği

41.000,00 TL

Kale İlim ve Kültüre Hizmet Derneği

29.000,00 TL

Osmancık Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği

11.500,00 TL

 

Yurt İşletme Giderleri

 

Vakfımız, vakıf senedinde geçen amaca yönelik faaliyetler kapsamında, yurt faaliyetlerini yürüttüğü binalarımızda öğrencilerimizin iaşe, ibate, elektrik, su, doğalgaz vs. giderlerinin karşılanması için 1.468.238,22TL tutarında harcama yapmıştır.

 

 

İstanbul Şubesi Harcamaları

 

Vakfımız İstanbul şubesi Kütüphane faaliyetlerini yürütebilmek için 218.654,80-TL harcama yapmıştır.

 

 

        D-  İktisadi İşletme Faaliyetleri

 

Vakfımızın merkeze adresinde faaliyet göstermek üzere vakıf bünyesinde bulunan “Süleymaniye Kültür Sanat Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi” 08.07.2013 tarihinde 3.665.000,00TL değerinde tüm sermayesi vakfımıza ait olan şirkete dönüşmüştür. Şirketimizin adı “Süleymaniye Eğitim Kurumları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’dir.” Ve yine Vakfımız 2014 yılı içerisinde şirketin sermayesini 6.000.000,00 TL’ye, 2015 yılı içerisinde de 18.000.000,00 TL’ye 2018 yılı içerisinde de 30.000.000,00 TL çıkarmıştır. Şirketimiz eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

 

Ayrıca bünyemizde 2.400.000,00 TL sermaye ile Düğün Salonu faaliyetine devam eden Süleymaniye Eğitim İnşaat Taahhüt Sağlık Ticaret Anonim şirketi ve 100.000,00 TL sermaye ile Anaokulu faaliyetine devam eden Gülderen Kreş Gündüz Bakım Eğitim Sağlık Gıda Limited Şirketi mevcuttur. Ayrıca vakfımız 2019 yılında %49 hisse oranı ile 24.500 TL sermaye ile Ankara Kültür Mimarlık A.Ş. şirketine iştirak etmiştir. 

 

Şirketlerdeki faaliyetlerimiz, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul işletmelerinden ibarettir. Buralarda eğitim görecek ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul masrafları Vakfımız tarafından karşılanacaktır. Şirketimizin gelir fazlası bulunduğu takdirde, vergileri ödendikten sonra Vakfımıza aktarılacak olup, Vakıf amaçları doğrultusunda harcanarak Vakıf amaçlarımız gerçekleştirilmiş olacaktır.

Saygılarımızla arz olunur.

                                                                                                Vakıf Yönetim Kurulu