Dinimiz İslâm

Din: Akıl sahiplerini kendi arzu ve istekleriyle dünya ve âhirette saâdet ve selâmete ulaştıran ilâhi bir nizamdır. Allâhü Teâlâ hazretleri, ilk insan ve ilk peygamber Âdem (aleyhissel&...

Devamı

Îman ve Îmanın Şartları

Îman, Peygamber Efendimiz (s.a.v) in Hazret-i Allâh tarafından getirip tebliğ buyurduğu hususların tamamını kabul ve tasdik etmektir. İman, bu tasdikten ibarettir. Fakat kişinin, hayatında ve ölümünde kendisine m&u...

Devamı

Allâhü Teâlâ'ya Îman

Îmanın altı şartından birincisi, Allâhü Teâlâ'ya imân etmektir. Şöyle ki; Allâhü Teâlâ vardır. Onun zâtı, bütün kemâl sıfatları ile muttasıf (Yani, b&u...

Devamı

Meleklere Îman

Îmanın ikinci şartı meleklere inanmaktır. Melekler nurdan yaratılmış, istedikleri sûret ve şekillere girebilen rûhânî ve latif varlıklardır. Meleklerde erkeklik ve dişilik yoktur. Onlar, emrolundukları ...

Devamı

Kitaplara Îman

Îmanın üçüncü şartı kitaplara inanmaktır. Cenâb-ı Hakk, kendi irâdelerini, emirlerini, nehiylerini, hikmetlerini kullarına bildirmek için zaman zaman peygamberlerine kitaplar indirmiştir. Bu ki...

Devamı

Peygamberlere Îman

Îmanın dördüncü şartı peygamberlere inanmaktır. Peygamberler, Cenâb-ı Hakk'ın, şerîatını, emirlerini, yasaklarını, haberlerini kullarına bildirmek için gönderdiği müstesna zatlard...

Devamı

Peygamberimiz

Peygamberimizin Ecdâd-ı Âlîsi (Dedeleri)   Peygamberimiz'in kendisinden itibaren, Hz. İsmâil'in sülalesinden olan Adnan'a kadar baba sülâlesi şöyledir: Hz.Muhammed, Abdullah, A...

Devamı

Ashâb-ı Kirâm

Ashab, Peygamber Efendimizi bir kere bile olsun iman gözüyle görüp, sohbetinde bulunan müslümanlardır. Ashâb'ın hepsi çok büyük derece sahibidirler. Çünkü onlar, Peygamberimi...

Devamı

Âhiret Gününe İman

İmanın beşinci şartı âhiret gününe inanmaktır.   Sûr'un üflenmesi, bütün ölülerin dirilip kabirlerinden kalkması, amel defterlerinin kendilerine verilmesi ve mahşer meydanında top...

Devamı

Kader ve Kazâya Îman

Îmanın altıncı şartı kadere inanmaktır. (Kader ve kaza meselesi bazan zor anlaşıldığından, kolay kavrayabilmek için, önce insandaki irâde-i cüz'iyye'yi izah edelim.)   İrâde-i C&uum...

Devamı

Îmanın Devamının Şartları

Dünyada insan için birinci derecede lüzumlu olan imandır. Her insan iman etmek ve bu imanı âhirete götürmekle mükelleftir. Bunun için de, bütün müminlerin aşağıdaki hususlara dikkat etm...

Devamı

Îmanın Koruyucu Kaleleri

Îman, mü'minin kalbinde Allâh'ın yaktığı bir meş'ale, bir nurdur. Bunun koruyucu kaleleri, çerçevesi, surları ise, aşağıdaki şekilde görüleceği gibi farzlar, vâcibler, sünnetl...

Devamı

Müslümanın Dikkatle Kaçınması Gereken Hususlar

    Ehl-i Sünnete uymayan bozuk i'tikatlar, Ameli terk etmek, Niyette ve işlerinde doğruluktan ayrılmak, Günahta israr etmek, İslâm ni'metine şükrü terk etmek, Îmansız gitme...

Devamı

Edille-i Şer'iyye

Edille-i şer'iyye, dînî ve şer'î hükümlerin çıkarıldığı ve dayandıkları kaynaklardır ki, bunlar da dörttür:   Kitap: Kur'an-ı Kerîm. Sünnet: Peygamberimizin ...

Devamı

İlmin Yolları ve Bilgi Vasıtalarımız

İlmin yolları üçtür. 1- Hâvass-ı selîme: Görme, işitme, tatma, dokunma ve koklama isimlerini verdiğimiz beş duygu. 2- Haber-i sâdık: Doğru haberdir ki, iki kısımdır:    a) Peyga...

Devamı

Mezhebler

Mezheb, büyük din müctehidlerinin edille-i şer'iyye'den çıkardıkları mes'eleler ve hükümler topluluğudur. Mezheb iki kısımdır: 1- İ'tikadda mezhep, 2- Amelde mezhep.   İ...

Devamı

Muhtasar İlmihal (Tamamı)

    Muhtasar İlmihal'in tamamını okumak için tıklayınız.     ...

Devamı