Hulefâ-i Râşidîn (Dört Büyük Halîfe)

Hulefâ-i Râşidîn; Peygamber Efendimiz'den sonra sırasıyla halîfe olan Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali radıyallâhü anhüm ecmaîn olmak üzere ilk dört halîfey...

Devamı

1- Hazreti Ebû Bekir (R.A.)

Hz. Ebû Bekri's-Sıddîk radıyallâhü anh, peygamberlerden sonra as­hâbı kirâmın ve insanların en efdalı, Resûlullah (s.a.v.)’ın birinci halî­fesidir. Hz. Ebû Bekir, aşere-i ...

Devamı

2- Hazreti Ömer (R.A.)

Hz. Ebû Bekir radıyallahü anh'dan sonra ashâbı kirâmın en büyüğü olan Hz. Ömer radıyallahü anh, İslâm'ın ikinci halîfesidir. Hz. Ebû Bekr'is-Sıddîk tarafında...

Devamı

3- Hazreti Osman (R.A.)

Ashâb-ı kirâmın en büyüklerinden olup Peygamber Efendimiz’in dâmâdı ve üçüncü halîfesidir. Aşere-i Mübeşşere (dünyâda iken Cen­netle müjdelenen on sah&...

Devamı

4- Hazret-i Ali (R.A.)

Hz. Ali radıyallâhü anh, ashâbı kirâmın büyüklerinden olup Pey­gamberimizin amcası Ebû Tâlib'in oğludur.   Peygamber Efendimiz'in dâmâdı olmakla da şereflenmiştir...

Devamı

Ashâb-ı Kirâm’ın Fazîleti

Resûlullah sallallâhü aleyhi vesellem Efendimizi görmek şerefine nâil olan veyâ kendisi âmâ ise Resûl-i Ekrem tarafından görülmüş olan, bir defâ olsun sohbetinde bulunan m&uu...

Devamı

Ashâb-ı Kirâma Hürmet

Resûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimizin ehl-i beytine, âl ve ashâbına candan hürmet ve muhabbet etmek, onları her vechile tebcîl ve tevkîre çalışmak, onların ulviyetini, nezâh...

Devamı

Mezhepler

Peygamber Efendimiz zamânında, ashâbı kirâm ve tâbiîn devirle­rinde Müslümanların îtikad ve amelleri Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sohbetleri bereketiyle gâyet saf ve temizdi. Fakat ara...

Devamı

Emevîler

(Hicrî: 41-132; M. 662-750)   Hulefâ-i Râşidîn (Dört Büyük Halîfe)'den sonra müslümanları idâre eden halîfeler Emevî hânedânından olduğu iç...

Devamı

Endülüs Emevî Devleti

(Hicrî: 138-422; Milâdî: 756-1031) Emevî halîfesi Birinci Velîd zamanında Cezîretü’l-Hadrâ (Yeşil ya­rım ada) denilen Endülüs'ün (bugünkü İspanya) feth...

Devamı

(Endülüs) Benî Ahmer Devleti

(Hicrî: 631-898; Milâdî: 1233-1492) Endülüs Emevî Devleti yıkıldıktan sonra Endülüs’de Hicrî: 631 (M.1233)’de başkenti Gırnata olan Endülüs Benî Ahmer Devleti ku&sh...

Devamı

Abbâsîler

(Hicrî:132-956; M.749-1258) Abbâsiler; Peygamber Efendimiz’in amcası Hz. Abbâs (r.a.)’ın nes­linden geldikleri için bu isimle şöhret bulmuşlardır. Son Emevî halîfesi İkinci Mervan&rsq...

Devamı

İlk Müslüman Türk Devletleri

İDİL (VOLGA) BULGARLARI Yedinci asrın başlarında (M. 600-700 arası), Bulgarların iki kolundan biri, Karadeniz'in şimâlinden göç edip Tuna boyuna yerleşti.   Diğer Bulgar kolu da, şimâle doğru &cce...

Devamı

Osmanlı Devleti 1

(Hicrî: 699-1340; Mîlâdî: 1299-1922) Osmanlılar, Oğuzların Kayı boyuna mensupturlar. Orta Asya’dan göç ederek diğer Oğuz beyleriyle birlikte, şimdi İran hudutları dahilin­deki Horasan’ı...

Devamı

Osmanlı Devleti 2

23- Sultan Üçüncü Ahmed (Hükümdârlığı: M.1703-1730)   Sultan İkinci Mustafa’dan sonra yerine kardeşi Üçüncü Ahmed tahta geçti. Prut’ta Rus ordusu bü...

Devamı

Osmanlı Beyliği’ni Devlet-i Aliyye Yapan Sebepler

Osmanlı Beyliği daha kurulduğu andan îtibâren askerî, adlî ve mâlî teşkîlâta ehemmiyet vererek işe başladı. Osmanlı fetihleri, yalnız kılıçla değil, uzlaştırıcı ve sevdirici bir p...

Devamı

İstifâde Edilen Kaynaklar

  Asr-ı Saâdet, Saîd Sâhib Ensârî Büyük İslâm Târihi, Abdurrahim Zapsu Büyük Türkiye Târihi, Yılmaz Öztuna Dört Büyük Halife, Şemseddi...

Devamı

Lûgatçe (Sözlük)

Acem: Arap ırkının gayrinden olan, Arap olmayan, Âfâkî: Kıymetsiz sözler ve meseleler (mecâz). Gerçekçi bakış, objektif Ahd ü mîsâk: Yemin, anlaşma, sözleşme; ezelde ruhla...

Devamı