Hac ve Umre Duâları 3

MÜLTEZEM’DE OKUNACAK DUÂ

Allâhümme yâ rabbe’l-beyti’l-atîk. A’tik rikâbenâ ve rikâbe âbâinâ ve ümmehâtinâ ve ihvâninâ ve evlâdinâ mine’n-nâri yâ ze’l-cûdi ve’l-kerami ve’l-fazli ve’l-men- ni ve’l-atâi ve’l -ihsân. Allâhümme ahsin âkıbetenâ fi’l- ümûri küllihâ ve ecirnâ min-hızyi’d-dünyâ ve azâbi’l- âhırati. Allâhümme innî abdüke ve’b-nü abdike vâkıfün tahte bâbike mültezimün bi-a’tâbike mütezellilün bey­ne yedeyke ercû rahmeteke ve ahşâ azâbeke yâ kadî- me’l-ihsân. Allâhümme innî es’elüke en-terfaa zikrî ve tada’a vizrî ve tusliha emrî ve tutahhira kalbî ve tünev- vira lî fî-kabrî ve tağfira lî zenbî ve es’elüke’d-dera- câti’l-ulâ mine’l-cenneti. Amîn

Mânâsı:

Ey Kabe’nin Rabbi olan Allahım! Bizi, anne ve babalarımızı, eşlerimizi, çocuklarımızı, kardeş­lerimizi, akrabamızı, dostlarımızı, milletimizi ve bütün Müslümanları cehennem ateşinden azat eyle. Allahım! Sen çok iyilik, ikram, nimet, lütuf, fazilet ve ihsan sahibisin. Kulların için hazırladı­ğın dünya ve ahiret nimetlerinden bize de ihsan eyle, bütün işlerimizin sonunu hayır eyle. Dünya sıkıntılarından ve ahiret azabından bizleri koru.

Allahım! Sana muhtaç bir kulun olarak kapı­na geldim ve eşiğine baş koydum. Senin yüce zatının önünde zelil ve bitkin halde, affını ve rah­metini istiyor, azabından korktuğumu sana arz ediyorum. Ey ihsanı sonsuz olan Allahım! Bize dünya ve âhirette hayırlar ve güzellikler ihsan eyle, kapından boş çevirme. Allahım! Bu dua­larımı Senin yüce makamına ulaştırmanı, üze­rimden günah yüklerini almanı, işlerimi düzene koymanı, kalbimden kötülük lekelerini silmeni, kalbimi nurlandırmanı, hatalarımı bağışlamanı ve Cennet’teki yüce makam ve mevkileri istiyorum, lütfunla ihsan eyle.

 

HATİCE VÂLİDEMİZİ SELAMLAMA

 

Esselâmü aleyki yâ Hadîcete’l-Kübrâ radıyallâhü anhâ

Esselâmü aleyki yâ zevcete Rasûlillâh Esselâmü aleyki yâ ümmenâ

Esselâmü aleyki yâ ümme’l-mü’minîne ve’l-mü’minât.

Allah’ın selamı üzerine olsun Ey Haticetü’l- Kübra! (r.a.)

Allah’ın selâmı üzerine olsun Ey Resülullah’ın zevcesi!

Allah’ın selâmı üzerine olsun Ey Annemiz! Allah’ın selâmı üzerine olsun Ey Müminlerin ve müminatın annesi!

 

CENNETÜ’L MUALLÂ’YI SELAMLAMA

Esselâmü aleyküm yâ ehle beyti rasûlillâh

Esselâmü aleyküm yâ ashâbe’n-nebiyyi

Esselâmü aleyküm yâ ehle cenneti’l-muallâ

Esselâmü aleyküm yâ evliyâallâh

Esselâmü aleyküm yâ ulemâallâh

Esselâmü aleyküm yâ şühedâallâh

Esselâmü aleyküm yâ dâre kavmin mü’minîn

Ve innâ inşâallâhü bi-küm lâhıkûn. Nes’elüllâhe lenâ

velekümü’l-âfiyete.

Allah’ın selamı üzerinize olsun! Ey Allah’ın alimleri,

Allah’ın selâmı üzerinize olsun! Ey Allah’ın şe­hitleri,

Allah’ın selâmı üzerinize olsun! Ey Müminler diyarı,

Bizde inşallah size geleceğiz. Bize ve size Allah’tan afiyet isteriz.

 

MİNA’YA VARINCA OKUNACAK DUÂ

Allâhü ekber allâhü ekber lâ-ilâhe illallâhü vallâhü ekber allâhü ekber velillâhi’l-hamd. Lâ-ilâhe illallâhü vahdehû lâ-şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ-yemûtü bi-yedi- hi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Elhamdü lillâ- hi’llezî belleganîhâ sâlimen muâfiyen. Allâhümme hâ- zihî Minen kad eteytühâ ve ene abdüke ve’bnü abdike es’elüke en temünne aleyye bi-mâ menente bihî alâ evliyâike. Allâhümme innî eûzü bike mine’l-mağrami ve’l-me’semi ve’l-hırmâni ve’l-musîbeti fî dînî ve dün- yâye yâ erhame’r-râhimîn. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem.

Mânâsı: Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur. Bizi hidayete ulaştıran Allah büyüktür. Hamd, bizi ni­metlerle donatan Allah’a mahsustur.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Diriltir, öldürür. Hayır ancak onun elindedir. O her şeye gücü yetendir. Hamd, beni sağ salim buraya ulaştıran, Allah’a mahsustur. Al­lahım! Hüsrana uğramaktan, günahtan, mahru­miyetten, dinim ve dünyam hususunda musibete düşmekten sana sığınırım. Rahmet edicilerin en merhametlisi. Salat ve selâm Efendimiz Muham- med aleyhisselâm üzerine olsun. Ali ve ashabı üzerine olsun.

 

MİNA’DAN ARAFAT’A GİDERKEN

 

Allâhümme ileyke teveccehtü ve vecheke’l-kerîme erattü fec’al zenbî mağfûran ve haccî mebrûran ver- hamnî ve lâ-tühayyibnî inneke alâ külli şey’in kadîr. Allâhümme Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fı’l-âhırati haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr. Lebbeyk Al­lâhümme lebbeyk. Lebbeyke lâ-şerîke leke lebbeyk. Inne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk. Lâ-şerîke lek.

Mânâsı: Allahım sana yöneldim, senin rızanı istiyorum, benim günahımı af et, haccımı kabul eyle, bana rahmet et, beni eli boş çevirme. Senin her şeye gücün yeter. Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru. Buyur Allahım buyur! Emrinde­yim buyur! Senin ortağın yok. Emrindeyim buyur! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet ve mülk şenindir. Senin ortağın yoktur.

 

ARAFAT’A ÇIKARKEN OKUNACAK DUÂ

Allâhümme iyyâke ercû veleke ed’û fe-belliğnî sâli- ha âmâlî vagfirlî zünûbî ve’mnün aleyye bi-mâ menen- te bihî alâ ehli tâatike inneke alâ külli şey’in kadîr. Allâhü ekber kebîran ve’l-hamdü lillâhi kesîran ve sü- bhânallâhi bükraten ve asîlen. Lebbeyk Allâhümme lebbeyk. Lebbeyke lâ-şerîke leke lebbeyk. Inne’l-ham- de ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk. Lâ-şerîke lek.

Mânâsı: Allahım ben yalnız senin rızanı istiyo­rum, yalnız sana dua ediyorum, Salih emellerime beni ulaştır, benim günahlarımı af et, itaat ehline verdiğin nimetlerden bana da ihsan et. Senin her şeye gücün yeter. Allah (her şeyden) büyüktür. Bütün övgüler Allah’a mahsustur. Allah’ı sabah akşam teşbih ederim.

Buyur Allah’ım buyur! Emrindeyim buyur! Se­nin ortağın yok. Emrindeyim buyur! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet ve mülk şenindir. Senin ortağın yoktur.

 

ARAFAT’TAN MÜZDELİFE’YE GİDERKEN

Allâhü ekber allâhü ekber lâ-ilâhe illallâhü vallâhü ekber allâhü ekber velillâhi’l-hamd. Allâhümme ileyke ergabü ve ileyke ercû fe-tekabbel nüsükî ve veffıknî verzuknî fîhi mine’l-hayri eksera mâ atlubu ve lâ-tu- hayyibnî inneke ente’llâhü’l-cevvâdü’l-kerîm. Allâ- hümme rabbenâ tekabbel minnâ ve lâ-tec’alnâ mi- ne’l-mücrimîn ve edhılnâ fî-ıbâdike’s-sâlihîne yâ erhame’r-râhimîn. Lebbeyk allâhümme lebbeyk. Leb- beyke lâ-şerîke leke lebbeyk. Inne’l-hamde ve’n-ni’me- te leke ve’l-mülk. Lâ-şerîke lek.

Mânâsı: Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yok­tur. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şey­den) büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur. Allahım sana yöneliyorum. Tek ümidim sensin, Hac vazi­felerimi kabul eyle. Beni muvaffak kıl. Burada ban istediğimden daha fazla hayırlar ihsan eyle. Ümi­dimi boşa çıkarma. Muhakkak sen her şeye gücü yetensin. Allahım hac ibadetlerimizi kabul eyle,

bizi mücrimlerden kılma, bizi Salih kulların arasına dahil eyle ! Ey Rahmet edicilerin en merhametlisi. Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur! Şüphe­siz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de şenindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.

 

MÜZDELİFE VAKFESİNDE

Allâhü ekber allâhü ekber lâ-ilâhe illallâhü vallâhü ekber allâhü ekber velillâhi’l-hamd. Lâ-ilâhe illallâhü vahdehû lâ-şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ-yemûtü bi-yedi- hi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Lebbeyk Allâ­hümme lebbeyk. Lebbeyke lâ-şerîke leke lebbeyk. In- ne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk. Lâ-şerîke lek. Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhırati ha­seneten ve kınâ azâbe’n-nâr. Allâhümme leke’l-hamdü küllühû ve leke’l-kemâlü küllühû ve leke’l-celâlü küllü- hû ve leke’t-takdîsü küllühû. Allâhümme leke’l-hamdü hamden yüvâfî niameke ve yükâfî mezîde keramike ahmedüke bi-cemî’ı mehâmidike mâ alimtü minhâ ve mâ lem-a’lem ve alâ cemî’ı ni’amike mâ alimtü minhâ ve mâ lem-a’lem ve alâ külli hâl. Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muahm- medin Allâhümmağfir lî cemîa mâ-esleftühû va’sımnî fî-mâ bakiye ve’rzüknî amelen sâlihan terdâ bihâ annî yâ ze’l-fazli’l-azîm. Allâhümme ke-mâ vekaftenâ fîhi ve eraytenâ iyyâhu fe-veffiknâ li-zikrike ke-mâ hedeytenâ va’gfirlenâ ve’rhamnâ ke-mâ veattenâ bi-kavlike ve kavlüke’l-hakku fe-izâ efaztüm min-arafâtin fe’zkürul- lâhe ınde’l-meş’ari’l-harâmi ve’zkürûhu ke-mâ hedâ- küm ve in-küntüm min-kablihî le-mine’z-zâllîn. Süm- me efîzû min-haysü efâza’n-nâsü ve’stagfirullâhe innallâhe gafûru’r-rahîm.

Allâhümme innî es’elüke en-terzükanî fî-hâ- ze’l-mekâni cevâmia’l-hayri küllihî ve en-tusliha şe’nî küllehû ve en-temünne aleyye bi-mâ menente bihî alâ evliyâike ve en-tasrife anni’ş-şerra küllehû fe-innehû lâ-yef’alü zâlike gayruke velâ yecûdü bihî illâ ente yâ erhame’r-râhimîn. Allâhümme eıznî mine’ş-şeytâ- ni’r-racîm. Ve eıznî min-külli sûin ve kanni’nî bi-mâ razaktenî ve bârik lî fîh. Allâhümmec’alnî min-ekrami vefdike aleyke ve elzimnî sebîle’l-istikâmeti hattâ elkâ- ke yâ rabbe’l-âlemîn.

Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur! Se­nin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur! Şüp­hesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de şenindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, Ahirette de iyilik ver. Bizi azabından koru. Allahım! Hamd bütünüyle sana mahsustur. Bütün mükemmellik sana aittir. Yücelik bütünüyle şenindir. Büyüklük bütünüyle sana aittir. Allahım! Nimetler sayısınca sana hamd olsun. Bildiğim bilmediğim bütün ni­metlerinden dolayı, yüce zâtına layık bildiğim bil­mediğim bütün övgülerle her durumda sana hamd ederim. Allahım! Peygamber efendimize ve onun âilesine salat ü selâm olsun. Allahım! Şimdiye ka­dar işlediğim günahlarımı bağışla. Bundan sonra günahlardan beni koru. Ey lütuf ve azamet sahibi! Razı olacağın iyi işler yapmamı bana nasip eyle. Allahım! Arafat’ı görmeyi ve orada vakfe yapmayı bize nasip ettiğin gibi, burada da gösterdiğin şekil­de seni anmayı bize nasip eyle. Bizi bağışla. Bize merhamet eyle. Nitekim “Arafat’tan indiğinizde, Meş’ar-ı Haram”ın bulunduğu yerde (Müzdelife’de), Allah’ı zikredin. Onu, size gösterdiği şekilde anın. Şüphesiz siz daha önce yanlış yolda idiniz. Son­ra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin.

Allah’tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” sözünle bunu bize vadetmiştin. Senin vadin ise haktır. Al­lahım! Bu mübarek yerde tüm hayırları bana lüt­fetmeni, hâlimi tamamıyla düzeltmeni, dostlarına lütfettiğin şeyleri bana da ihsan etmeni ve tüm şer- leri benden uzaklaştırmanı niyaz ediyorum. Çünkü bunu senden başka hiç kimse yapamaz, bunun en iyisini sen yaparsın. Ey merhametlilerin en mer­hametlisi! Allahım! Beni recm edilmiş şeytandan koru. Her türlü kötülükten muhafaza buyur. Bana yeterince rızık ver ve bunu hakkımda bereketli kıl. Allahım! Beni sana yol bulanların en iyilerinden eyle. Ey Alemlerin Rabbi! Sana kavuşuncaya ka­dar beni bu dosdoğru yoldan ayırma.

 

MÜZDELİFE’DEN SONRA MİNA’DA

Allâhü ekber allâhü ekber lâ-ilâhe illallâhü vallâhü ekber allâhü ekber velillâhi’l-hamd. Allâhü ekber alâ mâ hedânâ ve’l-hamdü lillâhi alâ mâ evlânâ. Lâ-ilâhe illallâhü vahdehû lâ-şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve le- hü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ-yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Lâ-ilâhe illallâh ve lâ-na’büdü illâ iyyâhu muhlisîne lehü’d-dîne velev kerihe’l-kâfirûn. Allâhümmec’alhü haccen mebrûran ve sa’yen meşkûran ve zenben magfûran.

Elhamdü lillâhillezî belleğanıhâ sâlimen muâfiyen ve şerrafenî bi’l-islâmi ve’l-îmâni ve ce’alenî min-üm- meti Muhammedin sallallâhu aleyhi ve selleme. Allâ- hümme innî es’elüke en-temünne aleyye bi-mâ me- nente bihî alâ evliyâike ve en-tec’alenî min -ıbâdike’s -sâlihîn yâ erhame’r-râhimîn. Allâhümme innî eûzü bike mine’l-mağrami ve’l-me’semi ve’l-hırmâni ve’l -musibeti fi’l-akli ve’d-dîni rabbi eûzü bike min-he- mezâti’ş-şeyâtîni ve eûzü bike rabbi en-yahdurûn.

Mânâsı: Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur. Bizi hidayete ulaştıran Allah büyüktür. Hamd, bizi ni­metlerle donatan Allah’a mahsustur.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Diriltir, öldürür. Hayır ancak onun elindedir. O her şeye gücü yetendir. Allah’tan baş­ka hiçbir ilâh yoktur. İnkarcıların hoşuna gitmese de biz, yalnızca ona bağlanıp ancak ona kulluk ederiz. Allahım! Haccımızı kabul eyle. Günahla­rımızı bağışla. Gayretlerimizi karşılıksız bırakma. Hamd, beni sağ salim buraya ulaştıran, beni İs­lam ve imanla şereflendiren ve beni Muhammed Aleyhisselâmın ümmetinden eyleyen Allah’a mahsustur. Allahım! Veli kullarına lütfettiğin şey­leri bana da ihsan etmeni ve beni salih kullarından eylemeni niyaz ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Allahım! Hüsrana uğramaktan, günahtan, mahrumiyetten, aklım ve dinim husu­sunda musibete düşmekten sana sığınırım. Rab­bim! Şeytanların yönlendirmelerinden ve bana yaklaşmalarından sana sığınırım.

 

ŞEYTANA TAŞ ATARKEN

 

Bismillâhi Allâhü ekber rağmen li’ş-şeytâni ve hız- bihî. Allâhümmec’alhü haccen mebrûran ve zenben mağfûran ve sa’yen meşkûran ve amelen sâlihan mak- bûlen ve ticâraten len-tebûr. Allâhü ekber allâhü ek- ber lâ-ilâhe illallâhü vallâhü ekber allâhü ekber velillâ- hi’l-hamd.

Mânâsi: Allah’ın adıyla! Allah (her şeyden) bü­yüktür. Kahrolsun şeytan ve avanesi! Allahım! Haccımızı kabul eyle. Günahlarımızı bağışla. Gay­retlerimizi karşılıksız bırakma. Amellerimizi salih ve makbul eyle. Ticaretimzi zararsız eyle. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) büyük­tür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.”

 

KURBAN KESERKEN

Bismillâhi allâhü ekber allâhümme minke ve ileyke tekabbel minnî innî veccehtü vechiye lillezî feta- ra’s-semâvâti ve’l-arda hanîfen ve mâ ene mine’l-müş- rikîn. inne salâtî ve nüsükî ve mahyâya ve memâtî lil- lâhi rabbi’l-âlemîn. Lâ-şerîke lehû ve bi-zâlike ümirtü ve ene evvelü’l-müslimîn.

Mânâsı: Allah’ın adıyla! Allah büyüktür! Alla­hım! (Bu kurban da dahil sahip olduğum ne varsa hepsi) şendendir. (Bu kurban da) senin rızan için­dir. Benim bu ibadetimi kabul buyur.

Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gök­leri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah’a or­tak koşanlardan değilim.

Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de Alemlerin Rabbi Al­lah içindir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emir olundum. Ben Müslümanların ilki­yim.

 

SAÇLARINI TIRAŞ EDERKEN

 

Allâhü ekber allâhü ekber lâ-ilâhe illallâhü val- lâhü ekber allâhü ekber velillâhi’l-hamd. Elhamdü lillâhi alâ mâ hedânâ velhamdü lillâhi alâ mâ en’a- me bihî aleynâ allâhümme hâzihî nâsiyetî fe-te- kabbel minnî vagfirlî zünûbî. Allâhümma’ğfir lî ve li’l-muhallikîn ve’l-mukassırîn yâ vâsia’l-mağfirati. Âmîn.

Mânâsı: Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) büyük­tür. Hamd Allah’a mahsustur.

Bizi doğru yola ileten Allah’a hamdolsun. Bize verdiği nimetlerden dolayı da Allah’a hamdolsun. Allahım! Bütün varlığım sana aittir. Haccımı kabul buyur. Günahlarımı bağışla. Beni ve haccını eda edip saçlarını kestiren ve kısaltan bütün müminleri bağışla, Ey bağışlaması bol olan! Amin.

 

ARAFAT DUÂLARI

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allâhü ekber allâhü ekber lâ-ilâhe illallâhü vallâhü ekber allâhü ekber velillâhi’l-hamd. Leb- beyk allâhümme lebbeyk. Lebbeyke lâ-şerîke leke lebbeyk. Inne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk. Lâ-şerîke lek. Sübhânallâhi ve’l-ham- dü lillâhi ve lâ-ilâhe illallâhü vallâhü ekber ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm. Lâ-ilâhe illallâhü vahdehû lâ-şerîke leh. Le- hü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ-yemûtü bi-yedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Elhamdü lillâhi rabbi’l-â- lemîn er-rahmâni’r-rahîm mâliki yevmi’d-dîn iyyâ­ke na’büdü ve iyyâke nestaîn ihdine’s-sırâta’l-müs- tekîm sırâtallezîne en’amte aleyhim gayri’l -mağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Rabbenâ tekabbel minnâ inneke ente’s-semîu’l- alîm. Rabbenâ vec’alnâ müslimeyni leke ve min-zürriyyetinâ ümmeten müslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tüb aleynâ inneke ente’t-tev- vâbü’r-rahîm.

Rabbenâ innenâ âmennâ fagfir lenâ zünûbenâ ve kınâ azâbe’n-nâr. Rabbenâ âmennâ bi-mâ en- zelte vetteba’ne’r-rasûle fektübnâ maa’ş-şâhidîn. Rabbenâ innenâ semi’nâ münâdiyen yünâdî li’l-îmâni en âminû bi-rabbiküm fe-âmennâ. Rab- benâ fagfir lenâ zünûbenâ ve keffir annâ sey- yiâtinâ ve teveffenâ maa’l-ebrâr. Rabbenâ ve âtinâ mâ veattenâ alâ rusülike ve lâ-tuhzinâ yev- me’l-kıyâmeti inneke lâ-tuhlifu’l-mîâd. Rabbi heb lî hukmen ve elhıknî bi’s-sâlihîn.

Rabbi enzilnî münzelen mübâraken ve ente hayru’l-münzilîn. Teveffenî müslimen ve elhıknî bi’s-sâlihîn. Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min-emrinâ raşedâ. Ve’ktüb lenâ fî hâzihi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhırati innâ hüd- nâ ileyk.

Rabbenâ efrig aleynâ sabran ve teveffenâ müs- limîn. Rabbenâ efrig aleynâ sabran ve sebbit ak- dâmenâ vensurnâ ale’l-kavmi’l-kâfirîn. Rabbi eûzü bike min-hemezâti’ş-şeyâtîni ve eûzü bike rabbi en-yahdurûn. Rabbi bi-mâ en’amte aleyye fe-len- ekûne zahîran li’l-mücrimîn. Rabbi fe-lâ-tec’alnî fi’l-kavmi’z-zâlimîn. Rabbinsurnî ale’l-kavmi’l- müfsidîn.

Rabbenâ vesi’te külle şey’in rahmeten ve ilmen fagfir lillezîne tâbû vettebeû sebîleke ve kıhim azâbe’l-cahîm. Rabbenâ ve edhılhüm cennâti adni- nilletî va’attehüm ve men-saleha min-âbâihim ve ezvâcihim ve zürriyyâtihim inneke ente’l-azî- zü’l-hakîm. Ve kıhimü’s-seyyiât ve men tekı’s-sey- yiâti yevmeizin fe-kad rahımteh. Rabbi evzi’nî en eşküra ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâli- deyye ve en-a’mele sâlihan terdâhu ve edhılnî bi-rahmetike fî-ıbâdike’s-sâlihîn. Rabbi’rhamhümâ ke-mâ rabbeyânî sagîrâ. Rabbena’gfir lî ve li-vâli- deyye ve li’l-mü’minîne yevme yekûmü’l-hısâb. Rabbena’srif annâ azâbe cehenneme inne azâbehâ kâne garâmâ. Ente veliyyünâ fa’gfir lenâ ve’rham- nâ ve ente hayru’l-gâfirîn. Rabbena’gfir lenâ ve li-ihvânine’llezîne sebekûnâ bi’l-îmâni ve lâ-tec’al fî-kulûbinâ gıllen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfu’r-rahîm. Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhırati haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr. Yâ mukallibe’l-kulûb sebbit kalbî alâ dînike.

Allâhümme es’elüke hubbeke ve hubbe men yuhıbbüke ve hubbe amelin yukarribunî ilâ hubbi- ke. Allâhümme habbib ileyne’l-îmâne ve zeyyinhü fî-kulûbinâ ve kerrih ileyne’l-küfra ve’l-füsûka ve’l-ısyân vec’alnâ mine’r-râşidîn.

Allâhümme ente rabbî, lâ-ilâhe illâ ente, halak- tenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike me’steta’tü e’ûzü bike min-şerri mâ sana’tü, ebûü leke bi-ni’metike ve ebûü leke bi-zenbî, fagfirlî, fe-innehû lâ-yağfiru’z-zünûbe illâ ente.

Allâhümme innî es’elüke mine’l-hayri küllihî âci- lihî ve ecilihî mâ alimtü minhu ve mâ lem-a’lem ve eûzü bike mine’ş-şerri küllihî âcilihî ve ecilihî mâ alimtü minhu ve mâ lem-a’lem ve es’elüke’l-cenne- te ve mâ karrabe ileyhâ min-kavlin ev amelin ve eûzü bike mine’n-nâri ve mâ karrabe ileyhâ min-kavlin ev amelin ve es’elüke hayra mâ seeleke abdüke ve rasûlüke Muhammedün ve eûzü bike min-şerri me’steâze minhü abdüke ve rasûlüke Mu- hammedün sallallâhu aleyhi ve sellem.

Allâhümme’hdinî li-ahseni’l-a’mâli ve ahse- ni’l-ahlâkı fe-innehû lâ-yehdî li-ahsenihâ illâ ente ve kınî seyyie’l-a’mâli ve seyyie’l-ahlâkı lâ-yakî seyyiehâ illâ ente. Allâhümme ağninî bi-halâlike an-harâmike ve bi-tâatike an-ma’siyetike ve bi-faz- like ammen sivâke. Allâhümma’ğfir lî mağfiraten tuslihu bihâ şe’nî fi’d-dâreyni ve’rhamnî rahmeten es’adü bihâ fi’d-dâreyni ve tüb aleyye tevbeten nasûhan lâ-enküsühâ ebeden ve elzimni’l-istikâ- mete lâ-ezîğu anhâ ebeden. Allâhümme es’elüke ilmen nâfian ve rizkan vâsian ve şifâen min-külli dâin.

Allâhümme es’elüke’l-afve ve’l-âfiyete fî-dînî ve dünyâye ve ehlî ve mâlî. Allâhümme innî es’elü- ke’l-hüdâ ve’t-tükâ ve’l-afefe ve’l-gınâ. Allâhüm­me innî es’elüke kalben selîmen ve lisânen sâdi- kan. Allâhümme innî es’elüke’s-sıhhate ve’l-ıffete ve’l-emânete ve husne’l-huluki ve’r-rızâ bi’l-kade- ri. Allâhümme innî es’elüke’t-tayyibâti ve ter- ke’l-münkerâti ve hubbe’l-mesâkîni ve en-tetûbe aleyye ve tağfira lî ve terhamenî. Allâhümme innî eûzü bike min-ılmin lâ-yenfeu ve min-kalbin lâ-yahşeu ve min-nefsin lâ-teşbeu ve min-duâin lâ-yüsmau. Allâhümme innî eûzü bike mine’l-hıyâ- neti ve’l-küfri ve’ş-şirki ve’ş-şikâki ve’n-nifâki ve’s-sem’ati ve’r-riyâi ve sûi’l-ahlâk. Allâhümme innî eûzü bike mine’l-hemmi ve’l-huzni ve mi- ne’l-aczi ve’l-keseli ve’l-cübni ve’l-buhli ve’l-kas- veti ve’l-gafleti ve’z-zilleti ve’l-meskeneti. Allâ- hümme innî eûzü bike min en-azleme ev uzleme. Allâhümme innî eûzü bike mine’l-ismi ve min- azâbi’n-nâri ve min-azâbi’l-kabri ve min-fitne- ti’l-gınâ ve fitneti’l-fakri. Allâhümme innî eûzü bike min-cehdi’l-belâi ve deraki’ş-şekâi ve sûi’l- kazâi ve şemâteti’l-a’dâi. Allâhümme innî eûzü bike min-zevâli ni’metike ve tahavvüli âfiyetike ve fücâeti nıkmetike ve cemîı sahatike. Allâhümme innî eûzü bike mine’l-me’semi ve’l-mağrami. Allâ­hümme innî eûzü bike min-yevmi’s-sûi ve min-ley- leti’s-sûi ve min-sâati’s-sûi ve min-sâhibi’s-sûi ve min-câri’s-sûi. Allâhümme fâtıra’s-semâvâti ve’l-ardi âlime’l-gaybi ve’ş-şehâdeti rabbe külli şey’in ve melîkehû eşhedü en-lâ-ilâhe illâ ente eûzü bike min-şerri nefsî ve şerri’ş-şeytâni ve şir- kihî. Allâhümme inneke kulte üd’ûnî estecib le- küm ve inneke lâ-tuhlifü’l-mîâd ve innî es’elüke ke-mâ hedeytenî li’l-islâmi en-lâ-tenziahû minnî hattâ teteveffânî ve ene müslimün. Allâhümme tahhir kalbî mine’n-nifâkı ve amelî mine’r-riyâi ve lisânî mine’l-kezibi ve aynî mine’l-hıyâneti fe-inne- ke ta’lemü hâinete’l-a’yun ve mâ tuhfi’s-sudûr. Al- lâhümme’rhamnî bi-terki’l-meâsî ebeden mâ eb- kaytenî verhamnî en-etekellefe mâ lâ-ya’nînî ve’rzuknî husne’n-nazari fî-mâ yurdîke annî. Allâ- hümme’stür avrâtî ve emin rav’âtî va’hfaznî min-beyni yedeyye ve min-halfî ve an-yemînî ve an-şimâlî ve min-fevkî ve eûzü bike. Allâhümme min-en-uğtâle min-tahtî. Allâhümmec’alnî mine’l- lezîne izâ ahsenû istebşirû ve izâ esâû istagfirû. Allâhümme âfinî fî-bedenî Allâhümme âfinî fî- sem’î Allâhümme âfinî fî-basarî lâ-ilâhe illâ ente Allâhümmağfir lî cemîa mâ mazâ min-zenbî va’sımnî fî-mâ bakiye min-umrî ve’rzuknî amelen zâkiyen terzâ bihî annî. Allâhümme lâ-tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin ve lâ-tenzi’ minnî sâliha mâ-a’taytenî. Allâhümmağfir lî mâ kaddemtü ve- mâ ahhartü ve-mâ esrartü ve-mâ a’lentü ve-mâ ente a’lemü bihî minnî ente’l-mukaddimü ve en- te’l-muahhırü ve ente alâ külli şey’in kadîr lâ-ilâhe illâ ente. Allâhümmeftah mesâmia kalbî li-zikrike verzuknî tâateke ve tâate rasûlike ve amelen bi-kitâbike. Allâhümmenfa’nî bi-mâ allemtenî ve allimnî mâ-yenfeunî verzuknî ilmen tenfeunî bihî. Allâhümme zidnî ilmen ve lâ-tüziğ kalbî ba’de en-hedeytenî ve heb lî min-ledünke rahmeten in- neke ente’l-vehhâb. Allâhümme kanni’nî bi-mâ razaktenî ve bârik lî fîhi ve ahlif aleyye külle gâi- betin lî bi-hayrin. Allâhümme eti nefsî takvâhâ ve zekkihâ ente hayru men zekkâhâ ente veliyyühâ ve mevlâhâ. Allâhümmağfir lî zenbî ve vessi’ li fî-rizkî ve bârik lî fî-mâ razaktenî. Allâhümme ah- sin âkıbetenâ fi’l-ümûri küllihâ ve ecirnâ min-hız- yi’d-dünyâ ve azâbi’l-âhırati. Allâhümme ellif bey­ne kulûbinâ ve aslih zâte beyninâ ve’hdinâ sübüle’s-selâmi ve neccinâ mine’z-zulümâti ile’n-nûri ve cennibne’l-fevâhışa mâ zahera minhâ ve-mâ betan. Allâhümme’bsut aleynâ min be- rekâtike ve rahmetike ve fazlike ve rızkıke. Allâ­hümmağfir lenâ verhamnâ ve tüb aleynâ inneke ente’t-tevvâbü’r-rahîm. Allâhümme salli alâ seyyi- dinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ke-mâ salleyte alâ Ibrâhîme ve alâ âli Ibrâhîme inneke hamîdün mecîd. Allâhümme bârik alâ Muhamme- din ve alâ âli Muhammedin ke-mâ bârakte alâ Ibrâhîme ve alâ âli Ibrâhîme inneke hamîdün me- cîd.

Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, hiç­bir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mah­sustur. Diriltir, öldürür. Hayır ancak onun elinde­dir. O her şeye gücü yetendir. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, hesap ve ceza (ahiret) gününün maliki Allah’a mahsustur. (Allahım!) Yal­nız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım di­leriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdikleri­nin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. Rabbimiz, (bunu) bizden kabul eyle. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve bilensin.

Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Neslimizden de sana teslim olmuş bir ümmet lut- feyle. Bize hacla ilgili vazifelerimizi göster, töv­belerimizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri çok kabul eden ve çok merhametli olan ancak sensin. Rab­bimiz! Şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı ba­ğışla ve bizi Cehennem ateşinden koru. Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Hz. Peygamber’e uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Rabbi­miz! Şüphesiz biz, “Rabbinize inanın!” diye imana çağıran davetçiyi (Kur’an’ı) işittik ve iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülükle­rimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz! Peygamberlerine vadettiğin şeyleri bize de ihsan et ve kıyamet gününde bizi rezil etme; şüphesiz sen vadinden dönmezsin.

Ey Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden önce­kilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rab­bimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri de yük­leme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. İnkarcı topluma karşı bize yardım et. Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalpleri­mizi saptırma, bize rahmetinden ver. Şüphesiz sen çok bağışlayansın.

Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlamlaştır. İnkarcı topluma karşı bize yardım et.

Rabbimiz! Bizi inkarcıların elinde fitneye düşür­me! Rabbimiz! Bizi bağışla. Şüphesiz sen güç ve hikmet sahibisin. Ey Rabbimiz, bizi zalimler top­luluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma! Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar.

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, mutlaka hüsrana uğrayacağız.

Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen en iyi merhamet edensin.

Rabbimiz! Yalnızca sana tevekkül ettik, yalnız­ca sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Rab­bimiz! Nurumuzu tamamla. Bizi bağışla, şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Rabbim! Gönlüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır.

Rabbim! Muhakkak ki ben kendime zulmettim, beni bağışla. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen her türlü noksandan uzaksın. Muhakkak ki ben za­limlerden oldum, beni bağışla, merhamet buyur. Sen en iyi merhamet edensin.

Rabbim! İlmimi artır ve beni salihlere erdir. Rabbim! Bana, tertemiz bir nesil lütfet. Şüphesiz sen duaları işitensin.

Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri, namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamızı kabul eyle! Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve nesiller ver. Bizi takva sahiplerine önder kıl. Rab­bim! Bana hüküm ve hikmet ver ve beni salihlere erdir. Rabbim! Beni bereketli bir konuma yerleş­tir. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın.

Bana Müslümanca ölmeyi nasip eyle ve beni salihler arasına dahil eyle. Ey Rabbimiz! Bize bir rahmetinden ver ve işimizde bize çıkış yolunu gös­ter. Bize bu dünyada da Ahirette de iyilik yaz. Biz gerçekten sana yöneldik. Ey Rabbimiz! Bize bol sabır ver ve bizim canımızı müslüman olarak al. Rabbimiz! Bize bol sabır ver. Yolunda ayaklarımı­zı sabit kıl ve inkarcı topluma karşı bize yardım et. Rabbim! Şeytanların yönlendirmelerinden ve bana yaklaşmalarından sana sığınırım. Rabbim! Bana lütfettiğin nimete karşılık olarak, asla müc­rimlere arka çıkmayacağım. Rabbim! Beni zalim­ler toplumuna dahil etme. Rabbim! Bozguncular topluluğuna karşı bana yardım et. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatır. Tövbe edenlerin ve senin yoluna uyanları bağışla ve onla­rı cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soyların­dan iyi olanları da, vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen

o  gün kimi kötülüklerden korursan, ona rahmet etmiş olursun. Ey Rabbim! Beni; bana ve ana- babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi işler yapmaya yönelt ve beni rahme­tinle salih kullarının arasına kat! Rabbim! Annem babam, küçükken beni nasıl yetiştirmişlerse, şim­di sen de onlara acı. Rabbimiz! Hesap gününde beni, anne-babamı ve bütün müminleri bağışla. Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaş­tır, gerçekten onun azabı süreklidir! Sen bizim ve- limizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen en iyi bağışlayansın. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalpleri­mizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.

Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi di­ninde sabit kıl. Allahım! Seni sevmeyi, seni seven­leri sevmeyi ve sana yakın kılacak her işi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum. Allahım! Bize imanı sevdir ve onu bize güzel göster. Küfürden, fasıklıktan ve isyandan nefret ettir. Bizi doğru yol­da olanlardan eyle. Allahım! Sen benim Rabbim­sin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni yara­tan sensin, ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve ahdime bağlı kalacağım. İş­lediğim günahların şerrinden sana sığındım. İhsan ettiğin nimetleri ikrar ediyorum, günahlarımı da itiraf ediyorum. Beni affet; çünkü senden başka hiç kimse günahları affedemez.

Allahım! Senden, bildiğim ve bilmediğim geç­miş ve gelecekteki tüm hayırları niyaz ediyorum.

Bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden de sana sığınıyorum. Senden cenneti ve ona ulaştıracak her türlü söz, fiil ve ameli nasip et­meni diliyorum. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve amelden de sana sığınıyorum. Allahım! Kulun ve elçin Hz.Muhammed’in senden istediği bütün hayırlardan ben de istiyorum. Kulun ve elçin Hz. Muhammed’in sana sığındığı bütün şerlerden ben de sana sığınıyorum.

Allahım! Beni işlerin en güzeline ve ahlakın en güzeline eriştir. Bunlara ancak sen eriştirirsin. Kötü işlerden ve kötü ahlaktan beni koru. Bunlar­dan da beni ancak sen korursun.

Allahım! Bana helal ile yetinerek haramdan sa­kınmayı, sana itaatle yetinerek günahlardan uzak kalmayı nasip et ve lutfunla beni başkalarına muh­taç etme.

Allahım! Beni öyle bir bağışla ki, iki cihanda da durumum düzelsin.

Bana öyle bir rahmet et ki, iki cihanda da mut­lu olayım. Öyle içten bir tövbe nasip et ki onu bir daha ebediyen bozmayayım ve bana öyle bir istikamet ver ki ebediyen bu doğrultudan sapma­yayım.

Allahım! Senden faydalı ilim, bol rızık ve her derde deva niyaz ediyorum.

Allahım! Dini-dünyevi hayatım ile ailem ve ma­lım için Senden bereket ve sağlık niyaz ediyorum.

Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve yeterli­lik vermeni niyaz ediyorum.

Allahım! Senden teslim olmuş bir kalb ve doğru bir lisan niyaz ediyorum.

Allahım! Senden hayırlar işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum.

Allahım! Faydasız ilimden, korkmayan kalp­ten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.

Allahım! Hıyanetten, küfürden, şirkten, İslam’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten, münafıklık­tan, gösterişten, riyadan ve kötü ahlâktan sana sığınırım.

Allahım! Sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp ka­tılığından, gafletten, zilletten, meskenetten sana sığınırım.

Allahım! Zulmetmekten de, zulme uğramaktan sana sığınırım.

Allahım! Günahtan, cehennem azabından, ka­bir azabından, zenginliğin fitnesinden, fakirliğin fitnesinden sana sığınırım.

Allahım! Çekilmez belalardan, isyana düşmek­ten, görülmez kazadan ve düşmanları sevindire­cek musibetlerden sana sığınırım.

Allahım! Verdiğin nimetlerin son bulmasından, verdiğin sağlık ve afiyetin gitmesinden, azabının ansızın gelmesinden ve her türlü gazabından sana sığınırım.

Allahım! Günahlardan ve masiyetlerden sana sığınırım.

Allahım! Günün, gecenin ve her anın kötülü­ğünden, kötü arkadaştan, kötü komşudan sana sığınırım.

Ey Göklerin ve yerin yaratıcısı, gizli ve açık her şeyi bilen, her şeyin Rabbi ve Sahibi olan Alla­hım! Senden başka hiçbir ilah olmadığına şehadet eder, nefsimin şerrinden, Şeytanın ve yandaşları­nın şerrinden sana sığınırım.

Allahım! Sen ‘Bana dua edin, duanıza karşılık vereyim’ buyurdun. Sen asla vadinden dönmez­sin. Beni İslam’a ilettiğin gibi, Müslüman kalmayı ve Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle.

Allahım! Bana sıhhat, iffet, emanet, güzel ah­lak ve takdire rıza vermeni istiyorum.

Allahım! Kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, di­limi yalandan, gözümü hıyanetten temizle. Çünkü sen gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin sakladık­larını bilirsin.

Allahım! Hayatta kaldığım sürece masiyetleri terk etmem konusunda bana acı! Gereksiz sıkın­tılara düşmemem konusunda da bana acı! Bana, rızana ulaştıracak basiret ver.

Allahım! Ayıplarımı ört, korktuklarımdan emin eyle. Beni önümden, arkamdan, sağımdan, so­lumdan ve üstümden (gelebilecek her türlü tehli­keye karşı) muhafaza buyur.

Allahım! Ansızın altımızdan gelecek bir tehlike ile helak olmaktan da sana sığınırım.

Allahım! Beni, güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle!

Allahım! Bedenime sağlık ve afiyet ver, Alla­hım! Kulağıma sağlık ve afiyet ver, Allahım! Gö­züme sağlık ve afiyet ver. Senden başka hiçbir ilah yoktur.

Allahım! Geçmişte işlediğim tüm günahlarımı bağışla. Ömrümün geriye kalan kısmında da beni günah işlemekten muhafaza buyur. Bana razı ola­cağın tertemiz işler yapmayı nasip eyle.

Allahım! Beni göz açıp kapayacak kadar bile olsa nefsime bırakma. Bana lütfettiğin güzellikleri benden çekip alma.

Allahım! Gizli veya açık olarak geçmişte işledi­ğim ve gelecekte işleyebileceğim ve senin benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Sen dilediğini öne alır dilediğini geri bırakırsın. Senin her şeye gücün yeter. Senden başka hiçbir ilah yoktur.

Allahım! Kalbimin frekanslarını zikrine aç. Sana ve Rasulüne itaat etmeyi ve kitabınla amel etmeyi nasip eyle.

Allahım! Bana öğrettiklerinden yararlanmamı nasip eyle, bana faydalı olacak şeyleri öğret ve yarar sağlayacak ilim lütfeyle.

Allahım! İlmimi artır. Beni hidayete ulaştırdık­tan sonra kalbimi eğriltme. Bana rahmetinden lüt­fet. Muhakkak ki sen çok lütufkarsın.

Allahım! Bana lütfettiğin rızkı bereketli kıl ve beni kanaatkar eyle. Elde edemediklerimin yerini hayırlı bir şekilde doldur.

Allahım! Bana takva ver ve beni arındır. En iyi arındıran sensin. Sen benim yardımcım ve mev- lamsın.

Allahım! Günahımı bağışla, rızkımı bollaştır ve verdiğin rızkı hakkımda bereketli kıl.

Allahım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Bizi dünya perişanlığından ve Ahiret azabından koru.

Allahım! Birbirimize karşı kalplerimizi ısındır ve aramızı düzelt. Bizi barış yollarına ilet. Karanlık­lardan aydınlığa kavuştur. Bizi gizli ve açık bütün kötülüklerden koru.

Allahım! İbrahim ve ailesine rahmet ettiğin gibi, Efendimiz Hz.Muhammed ve ailesine de rah­met et. İbrahim ve ailesini mübarek kıldığın gibi; Efendimiz Hz.Muhammed ve ailesini mübarek kıl. Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın.

Allahım! Bize bol bereket, rahmet, iyilik ve rızık ver.

Allahım! Bizi bağışla. Bize merhamet et ve töv­belerimizi kabul eyle. Şüphesiz sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin.

Allahım! İbrahim ve ailesine rahmet ettiğin gibi, Efendimiz Hz.Muhammed ve ailesine de rahmet et. Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın. İbra­him ve ailesini mübarek kıldığın gibi; Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesini mübarek kıl. Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın.