Hac ve Umre Duâları 4

KABE-I MUAZZAMA’YA VEDA EDERKEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allâhümme lâ tec’alhü âhıra’l-ahdi min-beyti- ke’l-harâmi ve in-ce’altehû fe-avvıznî anhü’l-cen- nete yâ erhame’r-râhimîn. Eibûne âbidûne li-rab- binâ hâmidûne ve li-rahmetihî kâsidûne sadakallâhü va’dehû ve nasara abdehû ve heze- me’l-ahzâbe vahdehû ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.

Mânâsı: Allahım! Beytül Haram’ını son ziyare­tim eyleme. Eğer son ziyaretim ise bana karşılı­ğında cennetini nasib eyle, ey merhametlilerin en merhametlisi. Ya Rabbi senin kulun olarak dönü­yoruz, ancak Rabbimize hamd eder ve onun rah­metini kasdederiz. O vadinde sadıktır, kuluna yar­dım eder, düşmanlarını tek başına perişan eder. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir.

 

MEDİNE-İ MÜNEVVERE’YE GİRİŞ DUÂSI

Allâhümme hâzâ haramü nebiyyike ve mehbitu vahyike femnün aleyye bi’d-dühûli fîhi. Vec’alhü vikâyeten lî mine’n-nâri ve emânen mine’l-azâbi vec’alnî mine’l-fâizîn bi-şefâati’l-mustafâ yev- me’l-meâb

Mânâsı: Allahım! Burası senin peygamberinin haremidir. Senin vahyinin indiği mübarek belde­dir. Bu güzel beldeyi benim için Cehennem’e kar­şı siper, azaba teminat kıl.

Allahım! Bana rahmet kapılarını aç. Resulünün ziyaretini nasip eyle. Salih kullarına lütfettiğin gü­zellikleri bana da ihsan eyle. Efendimizin şefaatine beni de nail eyle.

 

PEYGAMBER EFENDİMİZİ SELÂMLAMA

Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâ- hi ve berakâtühû

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ rasûlallâh

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ habîballâh

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ halîlallâh

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ nebiyyallâh

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ safiyyallâh

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ hayra halkillâh

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ nûra arşillâh

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ emîne vahyillâh

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ menihtârehullâh

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ men erselehullâh

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ men zeyyenehullâh

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ men şerrefehullâh

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ men kerramehullâh

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ men azzamehullâh

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ men allemehullâh

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ seyyide’l-mürselîn

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ imâme’l-müttekîn

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ hâteme’n-nebiyyîn

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ şefîa’l-müznibîn

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ rahmeten li’l-âlemîn

Essalâtü vesselâmü aleyke yâ rasûle rabbi’l-âlemîn Salavâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusülihî ve hameleti arşihî ve cemî-i halkıhî alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ec- maîn.

Mânâsi:

Ey Nebi! Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun.

Ey Allah’ın Resulü! Salât ve selâm üzerine ol­sun.

Ey Allah’ın Habibi! Salât ve selâm üzerine ol­sun.

Ey Allah’ın Halili! Salât ve selâm üzerine olsun.

Ey Allah’ın Nebisi! Salât ve selâm üzerine ol­sun.

Ey Seçkin kıldığı! Salât ve selâm üzerine olsun.

Ey Yaratılanların En Hayırlısı! Salât ve selâm üzerine olsun.

Ey Arşın nuru! Salât ve selâm üzerine olsun.

Ey Arşın nuru! Salât ve selâm üzerine olsun.

Ey Vahyini emânet ettiği! Salât ve selâm üze­rine olsun.

Ey Allah’ın seçtiği! Salât ve selâm üzerine ol­sun.

Ey Allah’ın gönderdiği! Salât ve selâm üzerine olsun.

Ey Allah’ın ziynetlendirdiği! Salât ve selâm üze­rine olsun.

Ey Allah’ın şerefli kıldığı! Salât ve selâm üzeri­ne olsun.

Ey Allah’ın cömert kıldığı! Salât ve selâm üze­rine olsun.

Ey Allah’ın azametli kıldığı! Salât ve selâm üze­rine olsun.

“Ey Allah’ın alim kıldığı! Salât ve selâm üzerine olsun.

“Ey Peygamberlerin Efendisi! Salât ve selâm üzerine olsun.

“Ey Takva Sahiplerinin Önderi! Salât ve selâm üzerine olsun.

“Ey Peygamberlerin Sonuncusu! Salât ve selâm üzerine olsun.

“Ey Günahkarların şefaatçisi! Salât ve selâm üzerine olsun.

“Ey Alemlere Rahmet Olarak Gönderilen! Salât ve selâm üzerine olsun.

“Ey Alemlerin rabbinin elçisi! Salât ve selâm üzerine olsun.

Allah’ın, Meleklerinin, Nebilerinin, Rasüllerinin, Arşı taşıyanların, Bütün mahlukatın salatı Efendi­miz ve Nebimiz olan Muhammed aleyhisselâmın üzerine olsun, elinin ve ashâbının hepsi üzerine olsun.

 

HZ. EBÛBEKİR EFENDİMİZİ SELÂMLAMA

Esselâmü aleyke Yâ Ebâ Bekrini’s-sıddîk radi- yallâhu anh

Esselâmü aleyke yâ halîfete rasûlillâh

Esselâmü aleyke yâ sâhibe rasûlillâh

Esselâmü aleyke yâ emîra’l-mü’minîn Esselâmü aleyke yâ yâra ğâri rasûlillâh

Mânâsı:

Allah’ın selâmı üzerine olsun Ey Ebubekrinis- sıddık! (r.a.)

Allah’ın selâmı üzerine olsun Ey Resülullah’ın Halifesi!

Allah’ın selâmı üzerine olsun Ey Resülullah’ın Arkadaşı!

Allah’ın selâmı üzerine olsun Ey Müminlerin emiri!

Allah’ın selâmı üzerine olsun Ey Resüllahın ma­ğara arkadaşı!

 

HZ. ÖMER EFENDİMİZİ SELAMLAMA

Esselâmü aleyke yâ Ömeru’l-Fârûk radiyallâhu anh

Esselâmü aleyke yâ emîra’l-mü’minîn

Esselâmü aleyke yâ men ezharallâhu bihiddîn

Esselâmü aleyke yâ halîfete rasûlillâh

Esselâmü aleyke yâ sâhibe rasûlillâh Esselâmü aleyke yâ men eazzellâhu bihiddîn

Allah’ın selamı üzerine olsun Ey Ömer-el Faruk! (r.a.).

Allah’ın selâmı üzerine olsun Ey Müminlerin emiri!

Allah’ın selâmı üzerine olsun Ey Allah’ın dinini kendisiyle ortaya çıkardığı!

Allah’ın selamı üzerine olsun Ey Resülullah’ın Halifesi!

Allah’ın selâmı üzerine olsun Ey Resülullah’ın Arkadaşı!

Allah’ın selâmı üzerine olsun Ey Allah’ın dinini kendisiyle aziz kıldığı!

 

BAKÎ EHLİNİ SELÂMLAMA

Esselâmü aleyküm yâ dâre kavmin mü’minîne ve innâ in-şâallâhü biküm lâhikûne.

Esselâmü aleyküm yâ ehle’l-bakî’

Esselâmü aleyküm yâ ashâbe’n-nebiyyi sallallâ- hu aleyhi ve selleme

Esselâmü aleyküm yâ ehle beyti Muhammedin sallallâhu teâlâ aleyhi ve selleme.

Esselâmü aleykünne yâ ezvâce’n-nebiyyi sallal- lâhu aleyhi ve selleme

Esselâmü aleykünne yâ ümmehâti’l-mü’minîn. Allâhümmağfir li-ehli’l-bakî’ıl-garkadi. Allâ­hümmağfir lenâ ve lehüm ecmaîn.

Allah’ın selamı üzerinize olsun Ey müminler diyarı, İnşallah biz de size kavuşacağız.

Allah’ın selâmı üzerinize olsun Ey Bakî Ehli, Allâh’ın selâmı üzerinize olsun ey Ashâb-ı- Nebi,

Allâh’ın selâmı üzerinize olsun ey Ehli beyt-i Rasûlüllah,

Allâh’ın selâmı üzerinize olsun ey Rasülullahın zevceleri,

Allâh’ın selâmı üzerinize olsun ey Müminlerin Anneleri.

Allâhım! Bakî ehlini, bizi, cümlemizi af et.

 

HZ. OSMAN EFENDİMİZİ SELAMLAMA

Esselâmü aleyke yâ Osmânü’bnü Affân radıyallâ- hü anh.

Esselâmü aleyke yâ zi’n-nûreyn

Esselâmü aleyke yâ sâhibe rasûlillâh

Esselâmü aleyke yâ sâhibe’l-hayâ

Esselâmü aleyke yâ halîfete Rasûlillâh

Esselâmü aleyke yâ emîra’l-mü’minîn.

Allah’ın selamı üzerine olsun Ey Osman bin Af- fan! (r.a.)

Allah’ın selâmı üzerine olsun Ey iki nurun sa­hibi!

Allah’ın selâmı üzerine olsun Ey Resülullah’ın Arkadaşı!

Allah’ın selamı üzerine olsun Ey Haya sahibi! Allah’ın selâmı üzerine olsun Ey Resülullah’ın Halifesi!

Allah’ın selâmı üzerine olsun Ey Müminlerin emiri!

 

UHUD ŞEHİDLERİNİ SELÂMLAMA

Esselâmü aleyke yâ Hamzatü radıyallâhu anh

Esselâmü aleyke yâ amme rasûlillâh

Esselâmü aleyke yâ seyyide’ş-şühedâ

Esselâmü aleyke yâ esedallâh

Esselâmü aleyke yâ esede rasûlillâh

Esselâmü aleyke yâ Abdellâhibne Cahşin radıyal-

lâhu anh

Esselâmü aleyke yâ Mus’abübnü Umeyr radıyallâ- hu anh

Esselâmü aleyke yâ Şemmâsübnü Osmân radıyal- lâhu anh

Esselâmü aleyküm yâ şühedâe uhud

Esselâmü aleyküm yâ ashâbe’n-nebiyyi sallallâhü

aleyhi ve sellem

Esselâmü aleyküm bi-mâ sabertüm fe-ni’me uk- be’d-dâr

Allâhümmerda anhüm ve’r-fa’ derecetehüm ve ek- rim makâmehüm ve eczil sevâbehüm bi-fazlike ve keramike yâ ekrame’l-ekramîn.

Allahın selamı üzerine olsun ey Hamza radıyal- lahü anh.

Allahın selâmı üzerine olsun Ey Rasulullah’ın Amcası.

Allahın selâmı üzerine olsun Ey Şehitlerin Efen­disi.

Allahın selâmı üzerine olsun Ey Allah’ın aslanı.

Allahın selâmı üzerine olsun Ey Resulüllah’ın aslanı.

Allahın selâmı üzerine olsun Ey Abdullah bin Çahş.

Allahın selâmı üzerine olsun Ey Musab bin Umeyr,

Allahın selâmı üzerine olsun Ey Şemmase bin Osman,

Allahın selâmı üzerine olsun Ey Uhud Şehitleri!

Allahın selâmı üzerine olsun Ey Ashab-ı-Nebî.

Allahın selâmı üzerine olsun, Sabır ve Sebatı­nızın karşılığı Hz. Allah sizler için Cennetinde ne güzel nimetler hazırlamıştır...

 

PEYGAMBER EFENDİMİZE VEDA EDERKEN

Allâhümmec’alnâ nühıbbüke ve nühıbbü nebiy- yeke ve nühıbbü melâiketeke ve enbiyâeke ve ru- süleke ve nühıbbü ıbâdeke’s-sâlihîn. Allâhümme habbibnâ ileyke ve ilâ nebiyyike ve ilâ melâiketike ve ilâ enbiyâike ve rusülike ve ilâ ıbâdeke’s-sâ- lihîn. Allâhümme yessirnâ li’l-yüsrâ ve cennib- ne’l-usrâ vagfir lenâ fi’l-âhırati ve’l-ûlâ vec’alnâ min-eimmeti’l-müttekîn.

Allâhümme lâ-tec’al hâzâ âhıra’l-ahdi bi-hara- mi rasûlike ve yessir lene’l-avde ile’l-harameyni sebîlen sehleten bi-mennike ve fazlike verzük- ne’l-afve ve’l-âfiyete fi’d-dünyâ ve’l-âhırati ve rud- denâ sâlimîne gânimîne ilâ evtâninâ âminîne.

Allâhümme leke eslemtü ve aleyke tevekkeltü ve bike âmentü ve ileyke hâkemtü fagfirlî mâ kad- demtü ve-mâ ahhartü ve-mâ esrartü ve-mâ a’lentü ente rabbî lâ-ilâhe illâ ente. Rabbena’gfir lenâ ve li-ihvânine’llezîne sebekûnâ bi’l-îmâni ve lâ-tec’al fî-kulûbinâ gıllen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfu’r-rahîm. Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ hasene­ten ve fi’l-âhırati haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr.

Mânâsı:

Allahım! Bize seni ve nebini sevmeyi lütfet. Me­leklerini, peygamberlerini, elçilerini ve salih kulla­rını sevmeyi de nasip eyle. Allahım! Bize sevgini ve habibinin sevgisini lütfet. Meleklerin, peygam­berlerin, elçilerin ve salih kulların tarafından da sevilmeyi ihsan eyle.

Allahım! Bu ziyaretimi Medine-i Münevvere’yi son ziyaretim kılma. Lütfün ve ihsanınla Harem-i Şerife ve Medine-i Münevvere’ye tekrar gelmemi kolaylaştır. Bana dünyada ve Âhirette sağlık ve bereket ihsan eyle. Bize, memleketlerimize sağ salim ve haccın feyiz ve bereketini elde etmiş ola­rak emniyet içinde dönmeyi nasip eyle.

Allahım! Tamamen sana teslim oldum. Yalnız­ca sana tevekkül ettim. Sana iman ettim ve sade­ce senin hükmüne başvurdum. Geçmişte işlediğim ve gelecekte işleyebileceğim gizli ve açık bütün gü­nahlarımı bağışla. Sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur.

Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametli­sin. Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, Âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

 

OKUNMASI TAVSİYE OLUNAN DUALAR

Allâhümme erine’l-hakka hakkan verzükne’l-it- tibâ’a ileyhi ve erine’l-bâtıle bâtılen verzükne’l-ic- tinâbe anh.

Allahümme yâ mukallibe’l-kulûbi sebbit kalbî alâ dînike ve tâatike’l-islâm.

Sübhânallâhi mil’e’l-mîzân ve müntehe’l-ılmi ve meblağa’r-rızâ ve zinete’l-arş.

Yâ hamîde’l-fiâli ze’l-menni alâ cemî’ı halkıhî bi-lutfihî

Yâ hayyu yâ kayyûmu yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm es’elüke en tuhyiye kalbî bi-nûri ma’rifetike ebe­den yâ allâhu yâ allâhu yâ allâhu yâ be- dîa’s-semâvâti ve’l-arz.

 

SEYYİDÜ’L İSTİĞFAR (7 defa okunur)

Allâhümme ente’l-melikü’l-hayyü’llezî lâ-ilâhe illâ ente, ente rabbî halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike me’steta’tü e’ûzü bike min-şerri mâ sana’tü, ebûü leke bi-ni’metike aley- ye ve ebûü bi-zenbî, fagfirlî zünûbî fe-inneke lâ-yağfiru’z-zünûbe illâ ente.

 

...Bl ADEDİ ELF...

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin bi-adedi elfi enfâsi’l-mahlûkât ve salli alâ seyyi- dinâ Muhammedin bi-adedi eş’âri’l-mevcûdât ve salli alâ seyyidinâ Muhammedin bi-adedi sevâki- ni’l-ardi ve’s-semâvât ve salli alâ seyyidinâ Mu- hammedin bi-adedi hurûfi’l-levhı ve’d-deavât ve salli alâ seyyidinâ Muhammedin bi-adedi kül- li’l-ma’dûdâti ve’l-ma’lûmâti min-evveli ezelihî ve evsati haşrihî ve âhiri bekâihî ve alâ âlihî ve sah- bihi’t-tayyibîne’t-tâhirîne ecmaîne bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn.

 

SALÂT-I MÜNCİYE

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemîı’l-ahvâli ve’l-âfâti ve takzî lenâ bihâ cemîa’l-hâcât ve tütahhirunâ bihâ min-cemîı’s- seyyiât ve terfeunâ bihâ ındeke a’la’d-deracât ve tübelliğunâ bihâ aksa’l-gâyât min-cemîı’l-hayrâti fi’l-hayâti ve ba’de’l-memât inneke alâ külli şey’in kadîr.

 

SALÂT-I NÂRİYE

Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedini’l-lezî tenhallü bi-hil’-ukadü ve tenfericü bihi’l-kürabü ve tukdâ bihi’l-havâicü ve tünâlü bihi’r-ragâibü ve husnü’l-havâtimi ve husnü’l-havâtimi ve yüstes- ka’l-gamâmü bi-vechihi’l-kerîmi ve alâ âlihî ve sah- bihî fî-külli lemhatin ve nefesin bi-adedi külli ma’lû- min lek.

 

HAZRET-İ SIDDÎK’IN (R.A.) SALÂTI

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim eûzü billâhi mine’l-hemmi ve’l-huzni ve mine’l-cübni ve’l-buhli ve mine’l-aczi ve’l-keseli ve min-galebeti’d-deyni ve kahri’r-ricâl.

 

SALÂT-I FETHIYYE

Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedini’l-fâtihı li-mâ uglika ve’l-hâtimi li-mâ sebeka nâsıri’l-hakkı bi’l-hakkı ve’l-hâdî ilâ sırâtı- ke’l-müstakîm ve alâ âlihî hakka kadrihî ve mikdâ- rihi’l-azîm.

 

KUDRETTEN TAŞ ÜZERİNE YAZILAN SALAVÂT

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin bahri envârike ve ma’dini esrârike ve lisâni hucce- tike ve arûsi memleketike ve imâmi hazratike ve tırâzı mülkike ve hazâini rahmetike ve tarîki şerîa- tike’l-mütelezzizi bi-tevhîdike insâni ayni’l-vücûdi ve’s-sebebi fî külli mevcûdin ayni a’yâni halkı- ke’l-mütekaddimi min-nûri zıyâike salâten tedûmü bi-devâmike ve tebkâ bi-bekâike lâ-müntehâ lehâ dûne ılmike salâten türdîke ve turdîhi ve terdâ bihâ annâ yâ rabbe’l-âlemîn.

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin bi-adedi elf-i enfâsi’l-mahlûkâti ve salli alâ seyyi- dinâ Muhammedin bi-adedi eş’âri’l-mevcûdât ve salli alâ seyyidinâ Muhammedin bi-adedi sevâki- ni’l-arzı ve’s-semâvâti ve salli alâ seyyidinâ Mu­hammedin bi-adedi hurûfi’l-levhı ve’d-deavâti ve salli alâ seyyidinâ Muhammedin bi-adedi kül- li’l-ma’dûdâti ve’l-ma’lûmâti min-evveli ezelihî ve evsati haşrihî ve âhiri bekâihî ve alâ âlihî ve sahbi- hi’t-tayyibîne’t-tâhirîne ecmaîn bi-rahmetike yâ er- hame’r-râhimîn.

 

AHZÂB DUÂSI

Allâhümme münzile’l-kitâb, serîa’l-hisâb, ihzi- mi’l-ahzâb, Allahümmehzimhüm vensurnâ aleyhim ve zelzilhüm. Allâhüme yâ mücîbe’l-muzdarrîn veyâ sarîha’l-mekrûbîn, ikşif annâ hemmenâ ve gam- menâ ve kürbetenâ fe-inneke terâ mâ nezele binâ ve bi’l-mü’minîne cemîâ. Allâhümmestur avrâtinâ ve âmin rav’âtinâ yâ ekrame’l-ekramîne veyâ erha- me’r-râhimîn, bi-hakkı’smike’l-azîmi’l-âzam ve bi- meâkıdi’l-ızzi min-arşik ve müntehe’r-rahmeti min- kitâbik ve müntehe’l-fazlı fî-nebiyyike’r-rahmeti ve bi-hakkı hubbi zâtik. Allâhümme bi-hubbi zâtike tehassannâ yâ Allâh, Lâ-ilâhe illallâh, seyyidünâ Muhammedün Rasûlüllâhi hakkan ve sıdkâ. Allâ­hümme şeffi‘hu fînâ bi-câhihî ındek. inneke alâ külli şey’in kadîr. Lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâ- hi’l-aliyyi’l-azîm.