Hacdan Önce Hazırlık ve Bazı Tavsiyeler

  Hacı adayı kardeşim! Her şeyden evvel şunu bilmelisin ki! Hac yolculuğu ticari ya da turistik bir seyahat değil, bir ibadet yolculuğudur. Bu yolda atılan her adımın, çekilen sıkıntı ve meşak­katlerin bir taraft...

Devamı

Haccın Hikmeti ve Fazileti

Haccın farz olmasındaki pek çok hikmetten bazıları: İslâm’ın izzetini, Müslümanların birliğini, kardeşliğini temine vesiledir. Her taraftan gelip toplanmış olan Müslümanlar, birbirinden çok is...

Devamı

Hac İle Alâkalı Bazı Tabirler

Beyt-i Mâmûr: Meleklerin Kâbesi.   Mescid-i Harâm: Mekke-i Mükerreme’nin orta ­sında Kâbe-i Muazzama’nın bulunduğu Mescid-i Şerîf’dir.   Hac: Husûsî ...

Devamı

Haccın ve Kâbe'nin Tarihçesi

Allâhü Teâlâ, Âdem Aleyhisselâm'ı bir Cuma günü topraktan yarattı. Âşûrâ günü de ruh verdi. Meleklere Âdem aleyhisselama secde etmelerini emretti. Bütün m...

Devamı

Kâbe-i Muazzama ve Mescid-i Harâm

A- Kâbe-i Muazzama ve Kısımları Mescid-i Harâm’ın ortasında bulunan Kâbe-i Muazzama, ibâdet için yapılan ilk mabed olup, Haccın sebebi ve kıblegâhımızdır. Yeryüzünün merkezi o...

Devamı

Hac İbâdeti ve Yapılışı

HAC NEDİR?   Hac, İslam’ın beş esasından birisidir. Hem mâli ve hem de bedeni bir ibadettir. Hac, şartları ken­dinde bulunan kişiye ömürde bir defa farz-ı ayındır. Mali durumu müsâit olduğu ...

Devamı

Haccın Farzları

1-İHRÂM'A GİRMEK  2-ARAFAT'TA VAKFEDE BULUNMAK  3-ZİYÂRET TAVÂFINI YAPMAK İHRÂM İhrâm: Niyet ve telbiyeden ibârettir ki hacca yahut umreye veya -kırâna göre- her ikisi...

Devamı

Haccın Vâcibleri

A -SA'Y Sa'y; hac ve umrenin menâsikinden olup, Sa ­fâ ile Merve arasında yedi defa gidip gelmektir. Allâhü Teâlâ, Hâcer Vâlidemizin itâat ve sadâkatine ithâfen umre ...

Devamı

Haccın Sünnetleri

1-İhrâma gireceği zaman gusletmek. 2-İzâr ve ridâ ile vücudu örtmek. 3-İki rek'at ihrâm namazı kılmak. 4-İhrâma girdikten sonra çokça telbiye getirmek. 5-Kudûm tav&aci...

Devamı

Haccın Âdâbları

1-Hacı adayının varsa borçlarını hacca gitme¬den evvel ödemesi.  2-Tecrübeli ve bilgili kimselerden haccın fiil ve hareketlerini güzelce öğrenmek.  3-Dargın olduğu kimselerle barışıp helâll...

Devamı

Hac ve Umrede Cinâyetler ve Cezâları

Cinâyet Nedir? Hac veya umrede vâcib olan menâsikten biri­nin mazeretsiz terk edilmesi, zamanında yapılmaması, ihrâmlı iken yasak olan fiîl ve dav­ranış ların yapılmasıdır. Bunlardan bir kısmı hacc...

Devamı

Hacca Bedel Göndermek

Hem mâlî ve hem de bedenî ibâdet olan hac ¬da, ancak âcizlik ve zarûret halinde vekil gön¬dermek câizdir. Bizzat edâya gücü yetenler için câiz değildir.  Ü...

Devamı

Mekke-i Mükerreme'deki Ziyâret Yerleri ve Mübârek Mekânlar

Mekke-i Mükerreme'de bulunan mübârek mekânların bir kısmı, doğrudan doğruya hac ve umre menâsiki ile alâkalı olduğu için kitabın içinde daha evvel yeri geldikçe îzâh edild...

Devamı

Peygamber Efendimiz’i ve Medîne-i Münevvere'yi Ziyaret

Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) Ziyâret: Medîne-i Mü nevvere'ye giden kimsenin niyet ve maksadı tamamen Resûlullah Efendimiz’i ziyâret etmek ve onun mübârek rûhâniyeti ile m&uum...

Devamı

Umre

Umre, lugaten; ziyâret manasınadır. Şer'an; ihrâmlı olarak Beytullah'ı ziyâret etmek ve Safâ ile Merve arasında sa'y yapmaktır. Umrenin tarifi ve hükmü: Umre belirli bir vakte bağlı olmaks...

Devamı

Hac ve Umre Duâları 1

 A- TAVAFIN YAPILIŞI VE DUALAR Tavaf yapmayı düşünen kimse hangi tavafı ya­pacaksa, Hacerul Esved hizasına gelmeden niyet eder. Mümkünse Hacerul Esved’i öper; değilse göğsünü Hacerul Es...

Devamı

Hac ve Umre Duâları 2

SAY’İN BİRİNCİ ŞAVTININ DUÂSI Allâhü ekber allâhü ekber lâ-ilâhe illallâhü vallâ- hü ekber allâhü ekber velillâhi’l-hamd. Rabbenâ tekabbel mi...

Devamı

Hac ve Umre Duâları 3

MÜLTEZEM’DE OKUNACAK DUÂ Allâhümme yâ rabbe’l-beyti’l-atîk. A’tik rikâbenâ ve rikâbe âbâinâ ve ümmehâtinâ ve ihvâninâ ve...

Devamı

Hac ve Umre Duâları 4

KABE-I MUAZZAMA’YA VEDA EDERKEN                   Allâhümme lâ tec’alhü âhıra’l-ahdi min-beyti- ke’l-harâmi ve i...

Devamı