Hac ve Umre Duâları 2

SAY’İN BİRİNCİ ŞAVTININ DUÂSI

Allâhü ekber allâhü ekber lâ-ilâhe illallâhü vallâ- hü ekber allâhü ekber velillâhi’l-hamd. Rabbenâ tekabbel minnâ inneke ente’s-semîu’l-alîm. Rab- benâ ve’calnâ müslimîne leke ve min-zürriyyetinâ ümmeten müslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tüb aleynâ inneke ente’t-tevvâbü’r-rahîm. Rabbi’g- fir verham va’fü ve tekerram ve tecâvez am-mâ ta’lemü inneke ta’lemü mâ lâ-na’lem inneke en- te’l-eazzü’l-ekram. Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ hase- neten ve fi’l-âhırati haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr. Allâhümme yâ mukallibe’l-kulûb sebbit kalbî alâ dînike. Allâhümme innî es’elüke îmânen kâmilen ve yakînen sâdıkan ve rizkan vâsian halâlen tayyi- ben ve kalben hâşian ve lisânen zâkiran ve tevbe- ten nasûhan. Lâ-ilâhe illallâhü vahdehû lâ-şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Bismillâhirrahmânirrahîm. Inne’s-safâ ve’l-mervete min-şeâiri’llâh femen hac- ce’l-beyte evi’temera fe-lâ cünâha aleyhi en yettav- vefe bihimâ ve men tetavva’a hayran fe-innallâhe şâkirun alîm.

Mânâsı:

Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) büyük­tür. Hamd Allah’a mahsustur. Rabbimiz, (bunu) bizden kabul eyle. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve bilensin.

Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Neslimizden de sana teslim olmuş bir ümmet lut- feyle. Bize hacla ilgili vazifelerimizi göster, tev- belerimizi kabul et. Şüphesiz tevbeleri çok kabul eden ve merhametli olan ancak sensin. Rab- bim! Bizi bağışla, merhamet et, kereminle bizi af et. Bilmediklerimizi de, kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları af et. Çünkü sen güç ve kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru. Ey kalpleri çeviren Allahım! Kalbimi dinin­de sabit kıl.

Allahım! Kusursuz bir iman, doğru ve kesin bir inanç, bol, helal ve temiz rızık, haşyet dolu bir kalp, zikreden bir lisan ve asla bozmayacağım bir tevbe niyaz ediyorum. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, hiçbir ortağı yoktur. Mülk önün­dür. Hamd ona mahsustur. Diriltir, öldürür. Hayır ancak onun elindedir. Onun her şeye gücü ye­ter. Bismillah! Gerçekten Safa ile Merve Allah’ın alâmetlerindendir. Onun için her kim hac veya umre niyetiyle Kâ’be’yi ziyaret ederse, bu iki tepe­yi tavaf etmesinde ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah iyiliğin karşılığını verir, o her şeyi bilir.

 

SAY’İN İKİNCİ ŞAVTININ DUÂSI

 

Allâhü ekber allâhü ekber lâ-ilâhe illallâhü vallâhü ekber allâhü ekber velillâhi’l-hamd. Rabbenâ âmen- nâ bi-mâ enzelte vetteba’ne’r-rasûle fektübnâ maa’ş- şâhidîn. Rabbenâ innenâ semi’nâ münâdiyen yünâdî li’l-îmâni en âminû bi-rabbiküm fe-âmennâ. Rabbenâ fagfir lenâ zünûbenâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve te- veffenâ maa’l-ebrâr. Rabbenâ ve âtinâ mâ-veattenâ alâ rusülike ve-lâ tuhzinâ yevme’l-kıyâmeti inneke lâ-tuhlifu’l-mîâd. Rabbi’gfir verham va’fü ve teker- ram ve tecâvez am-mâ ta’lem inneke ta’lemü mâ lâ- na’lem inneke ente’llâhü’l-eazzü’l-ekram. Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhırati haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr. Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ-şerî- ke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ-yemûtü bi-yedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Bismillâhirrahmânirrahîm. In- ne’s-safâ ve’l-mervete min-şeâiri’llâh femen hac- ce’l-beyte evi’temera fe-lâ cünâha aleyhi en- yettav- vefe bihimâ ve men tetavva’a hayran fe-innallâhe şâ- kirun alîm.

Mânâsı: Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yok­tur. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şey­den) büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.

Rabbimiz! Senin indirdiğin (vahy)e iman ettik ve Peygamber’e uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Rabbimiz! Şüphesiz biz, “Rabbinize inanın!” diye imana çağıran (Kur’an)ı işittik ve iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülükle­rimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz! Peygamberlerine vaat ettiğin şeyleri bize de ihsan et ve kıyamet gününde bizi rezil etme; şüphesiz sen vadinden dönmezsin. Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kereminle bizi affet. Bilmedikleri­mizi de, kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları af et. Çünkü sen güç ve kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Diriltir, öl­dürür. Hayır ancak onun elindedir. O her şeye gücü yetendir.

Bismillah! Gerçekten Safa ile Merve Allah’ın alâmetlerindendir. Onun için her kim hac veya umre niyetiyle Kâ’be’yi ziyaret ederse, bu iki tepe­yi tavaf etmesinde ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah iyiliğin karşılığını verir, o her şeyi bilir.

 

SAY’İN ÜÇÜNCÜ ŞAVTININ DUÂSI

 

Allâhü ekber allâhü ekber lâ-ilâhe illallâhü val- lâhü ekber allâhü ekber velillâhi’l-hamd. Rabbi evzi’nî en eşküra ni’meteke’lletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve edhılnî bi-rahmetike fî-ibâdike’s-sâlihîn. Rab- bi’r-rhamhümâ ke-mâ rabbeyânî sagîrâ. Rabbi’g- fir verham va’fü ve tekerram ve tecâvez am-mâ ta’lem inneke ta’lemü mâ lâ-na’lem inneke en- te’llâhü’l-eazzü’l-ekram. Rabbenâ âtinâ fi’d-dün- yâ haseneten ve fi’l-âhırati haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr. Lâ-ilâhe illallâhü vahdehû lâ-şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ-yemûtü bi-yedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Bismillâhirrahmâ- nirrahîm. Inne’s-safâ ve’l-mervete min-şeâiri’llâh fe-men hacce’l-beyte evi’temera fe-lâ cünâha aleyhi en-yettavvefe bihimâ ve men tetavva’a hayran fe-innallâhe şâkirun alîm.

Mânâsı:

Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) büyük­tür. Hamd Allah’a mahsustur. Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretme- ye ve razı olacağın iyi işlere yönelt ve beni rahme­tinle salih kullarının arasına kat! Rabbim! Annem babam, küçükken beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara acı. Rabbim! Bizi bağışla, merha­met et, kereminle bizi af et. Bilmediklerimizi de, kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları af et. Çün­kü sen mutlak güç ve kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru. Rabbimiz! Hesap gününde beni, anne-babamı ve bütün müminleri bağışla. Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O tek­tir, hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Diriltir, öldürür. Hayır ancak onun elindedir. O her şeye gücü yetendir.

Bismillah! Gerçekten Safâ ile Merve Allah’ın alâmetlerindendir. Onun için her kim hac veya umre niyetiyle Kâ’be’yi ziyaret ederse, bu iki tepe­yi tavaf etmesinde ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah iyiliğin karşılığını verir, o her şeyi bilir.

 

SAY’İN DÖRDÜNCÜ ŞAVTININ DUÂSI

Allâhü ekber allâhü ekber lâ-ilâhe illallâhü val- lâhü ekber allâhü ekber velillâhi’l-hamd. Rab- benâ heb lenâ min-ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kur- rate a’yunin vec’alnâ li’l-müttekîne imâmâ. Rabbenâ âtinâ min-ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min-emrinâ raşedâ. Ve’ktüb lenâ fî-hâzi- hi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhırati innâ hüdnâ ileyk. Rabbi’gfir verham va’fü ve tekerram ve te- câvez am-mâ ta’lem inneke ta’lemü mâ lâ-na’lem inneke ente’l-eazzü’l-ekram. Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhırati haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr. Lâ-ilâhe illallâhü vahdehû lâ-şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuh- yî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ-yemûtü biyedi- hi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Bismillâ- hirrahmânirrahîm. Inne’s-safâ ve’l-mervete min -şeâiri’llâh fe-men hacce’l-beyte evi’temera fe-lâ cünâha aleyhi en-yettavvefe bihimâ ve men te- tavva’a hayran fe-innallâhe şâkirun alîm.

Mânâsı:

Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Al­lah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) bü­yüktür. Hamd Allah’a mahsustur. Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve nesiller ver. Bizi takva sahiplerine önder kıl. Ey Rabbimiz! Bize rahmetinden ver ve işimizde bize çıkış yolu gös­ter. Bize bu dünyada da, âhirette de iyilik yaz. Biz gerçekten sana yöneldik. Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kereminle bizi af et. Bilmedikleri­mizi de, kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları af et. Çünkü sen güç ve kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Diriltir, öldürür. Hayır ancak onun elindedir. O her şeye gücü yetendir.

Bismillah! Gerçekten Safa ile Merve Allah’ın alâmetlerindendir. Onun için her kim hac veya umre niyetiyle Kâ’be’yi ziyaret ederse, bu iki tepe­yi tavaf etmesinde ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah iyiliğin karşılığını verir, o her şeyi bilir.

 

SAY’İN BEŞİNCİ ŞAVTININ DUÂSI

Allâhü ekber allâhü ekber lâ-ilâhe illallâhü vallâhü ekber allâhü ekber velillâhi’l-hamd. Rabbena’srif annâ azâbe cehenneme inne azâ- behâ kâne garâmâ. Ente veliyyünâ fa’gfir lenâ ve’rhamnâ ve ente hayru’l-gâfirîn. Rabbena’ğfir lenâ ve li-ihvânine’llezîne sebekûnâ bi’l-îmâni ve lâ-tec’al fî-kulûbinâ gıllen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfu’r-rahîm. Rabbi’gfir ver- ham va’fü ve tekerram ve tecâvez am-mâ ta’lem inneke ta’lemü mâ lâ-na’lem inneke ente’llâ- hü’l-eazzü’l-ekram. Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhırati haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr. Allâhümme inne leke aleyye hukû- kan kesîraten fî-mâ beynî ve beyneke ve hukû­kan kesîraten fî-mâ beynî ve beyne halkıke. Al-lâhümme mâ kâne leke minhâ fa’gfirhü lî ve-mâ kâne lihalkıke fe-tehammelhü annî ve ağninî bi-halâlike an-harâmike ve bi-tâatike an-ma’si- yetike ve bi-fazlike ammen sivâke yâ vâsia’l-mag- firati. Lâ-ilâhe illallâhü vahdehû lâ-şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ-yemûtü bi-yedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Bismillâhirrahmânir- rahîm. Inne’s-safâ ve’l-mervete min-şeâiri’llâh fe-men hacce’l-beyte evi’temera fe-lâ cünâha aleyhi en-yettavvefe bihimâ ve men tetavva’a hayran fe-innallâhe şâkirun alîm.

Mânâsı:

Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Al­lah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) bü­yüktür. Hamd Allah’a mahsustur. Ey Rabbimiz! Bizden Cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı süreklidir! Sen bizim velimizsin. Ar­tık bizi bağışla ve bize acı. Sen en iyi bağışlayan­sın. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Rabbimiz!

Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametli­sin. Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kereminle bizi af et. Bilmediklerimizi de, kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları af et. Çünkü sen güç ve kerem sahibisin.

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver. Âhirette de iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru. Al­lahım! Sana karşı vazifelerimde bir çok eksiğim var. Yaratıklarının da üzerimde bir çok hakkı var. Allahım! Sana karşı olan eksikliklerimi bağışla. Yaratıklarına karşı olanlardan da beni kurtar. Bana helali ver, harama muhtaç olmayayım. İba­detinle meşgul et, günaha düşmeyeyim. Lütfunu ver, başkasına muhtaç olmayayım. Ey bağışla­ması bol olan Rabbim! Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Diriltir, öldürür. Hayır ancak onun elindedir. O her şeye gücü ye­tendir.

Bismillah! Gerçekten Safa ile Merve Allah’ın alâmetlerindendir. Onun için her kim hac veya umre niyetiyle Kâ’be’yi ziyaret ederse, bu iki tepe­yi tavaf etmesinde ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah iyiliğin karşılığını verir, o her şeyi bilir.

 

SAY’İN ALTINCI ŞAVTININ DUÂSI

 

 

Allâhü ekber allâhü ekber lâ-ilâhe illallâhü val- lâhü ekber allâhü ekber velillâhi’l-hamd. Rabbi heb lî min-ledünke zürriyyeten tayyibeten inneke semîu’d-düâ’. Rabbic’alnî mukîme’s-salâti ve min-zürriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâ’. Rabbi heblî hukmen ve elhıknî bi’s-sâlihîn. Vec’alnî min-veraseti cenneti’n-naîmi vec’al lî lisâne sıd- kın fi’l-âhirîn. Teveffenî müslimen ve elhıknî bi’s-sâlihîn. Rabbi’gfir verham va’fü ve tekerram ve tecâvez am-mâ ta’lem inneke ta’lemü mâ lâ- na’lem inneke ente’l-eazzü’l-ekram. Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhırati hasene­ten ve kınâ azâbe’n-nâr. Rabbi enzilnî münzelen mübâraken ve ente hayru’l-münzilîn. Rabbena’ğ- fir lenâ zünûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ ve’nsurnâ ale’l-kavmi’l-kâfirîn. Lâ-ilâ- he illallâhü vahdehû lâ-şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ-yemûtü bi-yedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Bismillâhirrahmânirrahîm. In- ne’s-safâ ve’l-mervete min-şeâiri’llâh fe-men hac- ce’l-beyte evi’temera fe-lâ cünâha aleyhi en-yet- tavvefe bihimâ ve men tetavva’a hayran fe-innallâhe şâkirun alîm.

Mânâsı:

Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) büyük­tür. Hamd Allah’a mahsustur. Rabbim! Bana, ter­temiz bir nesil lütfet. Şüphesiz sen duaları işitensin. Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri, namaz kı­lanlardan eyle. Rabbimiz! Duamızı kabul eyle! Ey Rabbim! Bana hikmet bahşet ve beni salihler arası­na kat. Beni Naîm Cennetinin varislerinden eyle. Sonra gelenler arasında beni doğrulukla anılan­lardan eyle. Bana müslümanca ölmeyi nasip eyle ve beni salihlere dahil eyle. Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kereminle bizi af et. Bilmedikleri­mizi de, kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları af et. Çünkü sen güç ve kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver. Âhirette de iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru. Ya Rabbi! Beni bir mübarek menzile indir ve Sen indirenlerin en hayırlısısın.

Ey Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işlerimiz­deki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayakla­rımızı sabit kıl. Kâfirlere karşı da bize yardım et. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsus­tur. Diriltir, öldürür. Hayır ancak onun elindedir. O her şeye gücü yetendir.

Bismillah! Gerçekten Safâ ile Merve Allahım alâmetlerindendir. Onun için her kim hac veya umre niyetiyle Kâıbeıyi ziyaret ederse, bu iki tepe­yi tavaf etmesinde ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah iyiliğin karşılığını verir, o her şeyi bilir.

 

SAY’İN YEDİNCİ ŞAVTININ DUÂSI

Allâhü ekber allâhü ekber lâ-ilâhe illallâhü val- lâhü ekber allâhü ekber velillâhi’l-hamd. Lâ-ilâhe illallâhü vahdehû lâ-şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ-yemûtü bi-yedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Rabbenâ lâ-tüâhıznâ in-nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ velâ tahmil aleynâ ısran ke-mâ hamel- tehû alellezîne min-kablinâ, rabbenâ velâ tüham- milnâ mâ lâ-tâkate lenâ bihi va’fu annâ va’gfir lenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ ale’l-kav- mi’l-kâfirîn. Rabbi’gfir verham va’fü ve tekerram ve tecâvez am-mâ ta’lem inneke ta’lemü mâ lâ- na’lem inneke ente’l-eazzü’l-ekram. Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhırati hasene­ten ve kınâ azâbe’n-nâr. Rabbenâ lâ-tüzig kulû- benâ ba’de iz-hedeytenâ ve heb lenâ min-ledünke rahmeten inneke ente’l-vehhâb. Lâ-ilâhe illallâhü vahdehû lâ-şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-ham- dü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ-yemûtü bi- yedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

 

Lâ-ilâhe illallâhü vahdehû enceze va’dehû ve na- sara abdehû ve hezeme’l-ahzâbe vahdehû. Bismillâ- hirrahmânirrahîm. Inne’s-safâ ve’l-mervete min-

şeâiri’llâh fe-men hacce’l-beyte evi’temera fe-lâ cünâha aleyhi en-yettavvefe bihimâ ve men tetav- va’a hayran fe-innallâhe şâkirun alîm.

Mânâsı:

Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah (her şeyden) büyüktür. Allah (her şeyden) büyük­tür. Hamd Allah’a mahsustur. Ey Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri de yükleme! Bizi affet, bizi bağış­la, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. İnkarcı top­luma karşı bize yardım et. Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kereminle bizi af et. Bilmedikleri­mizi de, kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları af et. Çünkü sen güç ve kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru. Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma, bize rahmetinden ver. Şüphesiz sen çok bağışla­yansın.

Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı

sağlamlaştır. İnkarcı toplumlara karşı bize yardım et. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Diriltir, öldürür. Hayır ancak onun elindedir. O her şeye gücü yetendir.

Bismillah! Gerçekten Safâ ile Merve Allah’ın alâmetlerindendir. Onun için her kim hac veya umre niyetiyle Kâıbe’yi ziyaret ederse, bu iki tepe­yi tavaf etmesinde ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah iyiliğin karşılığını verir, o her şeyi bilir.

 

SA’Y SONUNDA MERVE’DE DUÂ

Allâhümme yâ mukallibe’l-kulûb sebbit kalbî alâ dînike. Allâhümme innî es’elüke mûcibât-i rahmetike ve azâime magfiratike ve’sselâmete min-külli ismin ve’l-fevze bi’l- cenneti ve’n-necâte mine’n-nâr. Allâ­hümme innî es’elüke’l-hüdâ ve’t-tükâ ve’l-afâfe ve’l- gınâ. Allâhümme eınnî alâ zikrike ve şükrike ve husni ıbâdetike. Allâhümme innî es’elüke mine’l-hayri kül- lihî mâ alimtü minhü ve mâ lem-a’lem. Allâhümme innî es’elüke’l-cennete ve-mâ karrabe ileyhâ min-kav- lin ev amelin ve eûzü bike mine’n-nâri ve-mâ karrabe ileyhâ min-kavlin ev amelin.

Mânâsı:

Ey kalpleri çeviren Allahım! Kalbimi dininde sa­bit kıl. Allahım! Senden, beni rahmetine ulaştıra­cak ve bağışlamana vesile olacak şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı ve sonunda Cennete ka­vuşup Cehennem ateşinden kurtulmayı diliyorum.

Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve zengin­lik vermeni niyaz ediyorum. Allahım! Zikir, şükür ve sana güzelce ibadet hususunda bana yardım et. Allahım! Bana, bildiğim bilmediğim bütün iyilikleri vermeni niyaz ediyorum. Bildiğim bilmediğim bü­tün kötülüklerden de sana sığınıyorum.

Allahım! Cenneti ve beni cennete ulaştıracak her türlü söz ve davranışı nasip etmeni niyaz edi­yorum. Cehennemden ve beni ona götürecek her türlü söz ve davranıştan da sana sığınıyorum.