Vergi Muafiyeti Tasdik Raporu

 

Raporun Sayısı:  Y.M.M.-06102511-2694/2019-47                      Ankara, 29.03.2019

Rapor Ekleri      :  8 Maddede Muhtelif

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VERGİ MUAFİYETİ TASDİK RAPORU

 

 

İNCELEMEYİ YAPAN

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN:

 

Bağlı Olduğu Şirket          :  Akil Yeminli Mali Müşavirlik Danışmanlık e-denetim   

                                           ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Adı Soyadı                         :  Enver ÇAKAN

Bağlı Olduğu Oda             :  Ankara Y.M.M.O.

Oda Sicil No                      :  1038

Büro Adresi                        :  Cevizlidere Mah. Cevizlidere Cad. No: 54/14    

                                           Çankaya / ANKARA

Telefon Numarası             :  (0312) 442 52 22

Faks Numarası                  :  (0312) 441 45 35

Vergi Dairesi                     :  Başkent

Vergi No                             :  028 046 1250

 

DAYANAK SÖZLEŞMENİN:

 

Günü                                   :  20.03.2019

Sayısı                                  :  06B-015109

 

VERGİDEN MUAF VAKFIN:

 

Adı (Unvanı)                      :  SÜLEYMANİYE KÜLTÜR SANAT EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

İşi                                         :  VAKIF

Adresi                                 :  Ayvalı Mah. Ayvalı Cad. No:113/C

                                                Etlik – Keçiören / ANKARA

Vergi Dairesi                     :  Yıldırım Beyazıt

Vergi Hesap No                :  605 050 3110

Telefon Numarası             :  (0312) 325 70 70

 

İNCELEMENİN DÖNEMİ   :  31.12.2018 Tarihi İtibariyle 2018 Mali Yılı

 

SONUÇ                              :  Sonuç Bölümünde Belirtilmiştir.

 

 

 1. GENEL BİLGİ

 

Süleymaniye Kültür Sanat Eğitim Ve Sağlık Vakfı, Türk Medeni Kanunu’nun 903 sayılı kanunla değiştirilen 73 üncü ve devamı olan maddelerin hükümleri gereğince ve vakıf senedinin 5 inci maddesinde tanımlanan hayır anlayışını amaç edinerek 2009 yılında, eğitim, kültür ve sanatla ilgili faaliyetlere destek olmak, öğrenciler ile ihtiyaç sahiplerini her bakımdan korumak, onlara maddeten ve manen yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur.

 

Vakfın merkezi, Ayvalı Mah. Ayvalı Cad. No:113/B Etlik/ANKARA ’dır.

 

Vakfın İstanbul şubesi Bağcılar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:54 kat:2/2 Güneşli/İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.

 

A.   VAKFIN KURULUŞU ve VERGİ MUAFİYETİ

 

Vakfımız 31.01.2009 tarihli ve 27127 sayılı Resmi Gazetenin 33. Sayfasında ilan edilerek 7 adet şahıs ile 6 adet tüzel kişi kurucu olmak üzere toplam 13 üyenin vakfettiği 20.000,00 TL nakit ve 4.070.940,00 TL gayrimenkul olmak üzere toplam 4.090.940,00 TL’lik kuruluş mal varlığı ile “Ayvalı Mah. Ayvalı Cad. No:113/C Etlik -  Keçiören/ANKARA adresinde faaliyetine başlamıştır.

 

Günün icaplarına göre zaman zaman vakıfnamede değişiklikler yapılmış, yapılan değişiklikler Ankara 27. Noterliği’nin 27.05.2008 tarih ve 6961 ve aynı noterlikçe düzenlenen 20.10.2008 tarih ve 15859 yevmiye numaralı Vakıf senedi, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Medeni Kanun hükümleri gereğince onanmıştır.

 

Vakfın vergi muafiyeti 22.07.2013 tarih ve 2013/5196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile verilmiştir, (Ek:7).

 

B.   İNCELEMEMİZİN KAPSAMI

 

Vakıf ile Yeminli Mali Müşavirliğimiz arasında yapılan 20.03.2019 tarih ve 06B-015109 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi gereği, Vakfın 2018 takvim yılı işlemleri tarafımızdan denetlenerek bu rapor düzenlenmiştir, (Ek:1).

 

Yapılan incelemede özellikle, Vakfın amaçlarına yönelik faaliyetlerinin 22.07.2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile tanınan Vakıf Vergi Muafiyetinin devamı açısından 13.07.1967 tarih ve 903 sayılı Kanun, 4962 sayılı Kanunun 20.maddesi ile 1 Seri No’lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliği hükümlerine uygunluğu üzerinde durulmuştur.

 

C. VAKFIN AMAÇLARI

 

Süleymaniye Kültür Sanat Eğitim Ve Sağlık Vakfı’nın gayesi ve yapabileceği iş ve işlemler Vakıf Senedinin 3 ve 5. maddelerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir, (Ek:2). Vakfın amacı; “eğitim, kültür ve sanatla ilgili faaliyetlere destek olmak, öğrenciler ile ihtiyaç sahiplerini her bakımdan korumak, onlara maddeten ve manen yardımcı olmaktır.”

 

Vakfın kuruluş senedinde özetlenen amacı gerçekleştirmek için gün geçtikçe gelişen ve genişleyen bir hizmet manzumesi içerisinde faaliyetlerini sürdürmekte olduğu saptanmıştır.

 

 1. VAKFIN ÇALIŞMASI

 

Vakıf, vakıf senedinde belirtilen gayesini yetkili organları vasıtasıyla yerine getirmektedir. Vakfın yetkili organları aşağıda sıralanmıştır:

 

a-) Mütevelli Heyet

b-) Yönetim Kurulu

c-) Denetim Kurulu

 

Her üç kurulun da seçimi, görev taksimi, hizmetlerinin karşılığı, görevleri, mahiyetleri ve teşekkülleri vakıf senedinin 8 – 15 maddeleri aralığında sıralanmıştır, (Ek:2).

Vakfın mal varlığı vakfın kurucuları tarafından tahsis edilmiş olan 4.090.940,00 TL’lik nakit ve mal varlığından ibaret olmakla beraber, vakıf idaresinin tahsis edilen bu meblağ üzerine ilave edilmek üzere vakıf idaresi ve kanunların müsaadesi dahilinde vakfın gelirlerinin artırıcı çalışmalarda bulunacaklardır.

 

Vakıf yönetimi; Vakfın yıl içerisinde elde ettiği brüt gelirin en az üçte ikisini vakıf amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kalan üçte biri de yönetim ve idame masraflar ile ihtiyatlara ve vakfın mal varlığını artıracak yatırımlara, artan miktar olursa yine vakıf amaçlarına sarf etmek zorundadır, (Ek:2).

 

2018 Yılında görev yapmış Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin isimleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Yönetim Kurulu

 

Denetim Kurulu

1-     İbrahim ÇEVİK

2-     Erdal AKYEL

3-     Bülent GÖKKAYA

4-     Ali KILIÇ

5-     Cemal AY

1-      

1- Bekir DÜZGÜN

2- Yüksel ÖZKAN

3- Veysel SEVİNDİ

 

 1. VAKFIN MUHASEBESİNDEN SORUMLU OLANLAR

 

Vakfın muhasebesinden SMMM Ahmet Faruk ÖZDEMİR sorumlu olup, 3568 sayılı Kanuna göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvan ve yetkisi bulunmaktadır.

 

 1. USUL İNCELEMELERİ

 

Vakfın yasal defter ve belgeleri, Vakıf Senedi, Vakıf Mevzuatı ve Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri açısından incelenerek neticeye ulaşılmaya çalışılmıştır.

 

Bu çalışmalar sırasında defter kayıtlarının ve bu kayıtlara esas teşkil eden belgelerin özellikle Vergi Usul Kanunu açısından incelenmesinde, tutulan kayıtların düzenli olduğu, belgelerin titizlikle muhafaza edilerek dosyalandığı, belli dönemler itibariyle banka hesaplarının hesap özeti alınarak kontrol edildiği, sarf evraklarının düzenlenmesinde ve muhafazasında da aynı titizliğin gösterildiği müşahede edilmiştir.

 

Vakfın 2018 yılına ait yasal defterlerinin tasdikine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

Defterin Adı

Tasdik Makamı

Tasdik Tarihi

Yevmiye No

Yevmiye

Etimesgut  1. Noter

21.12.2017

56526

Defter-i Kebir

Etimesgut  1. Noter

21.12.2017

56525

Envanter

Etimesgut  1. Noter

21.12.2017

56524

 

Vakfın İstanbul Şubesi’nin 2018 yılına ait yasal defterlerinin tasdikine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

Defterin Adı

Tasdik Makamı

Tasdik Tarihi

Yevmiye No

Yevmiye

Etimesgut  1. Noter

21.12.2017

56529

Defter-i Kebir

Etimesgut  1. Noter

21.12.2017

56528

Envanter

Etimesgut  1. Noter

21.12.2017

56527

 

Yukarıda yazılı kanuni defterler usulüne ve muhasebe sistemine uygun olarak kaydedilmiş olup, buna dayanak teşkil eden belgeler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygundur. Defter ve belgelerdeki bilgiler Kanuni gerçekleri yansıtmaktadır. Defter kayıtları 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun kayıt nizamı hükümlerine uygundur.

 

Vakıf hesaplarının izlenmesi amacıyla oluşturulan bilgisayar destekli muhasebe hesap planının, Maliye Bakanlığınca 26.12.1992 tarihinde yayınlanan “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ndeki “Tek Düzen Hesap Planı ve İşleyişi ”ne uygun ve ona paralel olduğu saptanmıştır. Böylece, hesapların işlenmesi ve izlenmesinde muhasebenin temel ilkelerine uygun bir hesap planının geliştirilerek kullanıldığı tespit edilmiştir.

 

Vakfın 31.12.2018 tarihli bilanço ve gelir tablosu raporumuza eklenmiştir, (Ek:3,4).

 

III. HESAP İNCELEMELERİ

 

Vakfın 31.12.2018 tarihi itibariyle bilanço aktif toplamının 61.648.006,99-TL olduğu saptanmıştır.      

 

 1. KASA DURUMU

 

Vakfın gelir ve giderlerinin genellikle kasa vasıta kılınmak suretiyle yapıldığı ve nakit akımında Vakıf kasasının kullanıldığı saptanmıştır. Vakfın ihtiyaçları nedeniyle kasasında bulundurduğu nakit paranın yıllık giriş toplamının 872.013,21-TL, çıkış toplamının 865.009,10-TL olduğu ve yılsonu kasa mevcudunun 7.004,11- TL olduğu anlaşılmıştır.

 

 

 

 

 

 1. BANKA HESAPLARI

 

Vakfın 31.12.2018 tarihi itibariyle banka hesapları aşağıdaki gibidir.

 

BANKA

HESAP NO

TUTAR (TL)

DENİZBANK

       13852322-351

0,00

DENİZBANK

13852322-352

8,21

DENİZBANK

13852322-353

3.707,25

DENİZBANK

13852322-354

46,18

DENİZBANK

13852322-358

2.400,53

GARANTİ BANKASI

6297955-145

80,31

GARANTİ BANKASI

6297955-955

30.691,33

ŞEKERBANK K.BAKKALKÖY

001511-3129

2.000,00

ŞEKERBANK K.BAKKALKÖY

001511-3656

7.151,96

 

 

 

TOPLAM

 

46.085,77

 

 

 

 

 

 

       
 1. VADELİ TİCARİ ALACAKLAR

 

Kısa vadeli ticari alacak olarak, 186.073,81-TL alacağı bulunmaktadır. Bu alacağın 54.430,31-TL tutarı Verilen Depozito ve Teminat alacaklarından, 9.000,00-TL’si şüpheli hale gelen alacaklardan, 122.643,50-TL’si ise Bağlı ortaklardan Süleymaniye Eğitim Kurumları A.Ş.’den olan alacaklardan oluşmaktadır.

 

 1. VAKFIN SAHİP OLDUĞU MAL VARLIĞININ DURUMU

 

Vakfın sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul malları ile kayıtlı değerlerinin aşağıdaki gibi olduğu saptanmıştır.

 

A-

Arazi ve Arsalar

6.171.435,98

TL

B-

Binalar

16.532.172,64

TL

C-

Taşıtlar

20.000,00

TL

D-

Demirbaşlar

1.009.964,56

TL

E-

İstanbul Şube Demirbaşları

3.201.903,46

TL

F-

Yapılmakta Olan Yatırımlar

0,00

TL

TOPLAM

26.935.476,64

TL

 

 1. DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

 

Vakfın diğer maddi olmayan duran varlıklar toplamı 31.555,20- TL’dir. Diğer maddi olmayan duran varlıklar alınan muhasebe programı, alınan patentler ve İstanbul şubesi nadir eserler kitaplığı için yapılan özel maliyet niteliğindeki harcamalardan oluşmaktadır.

 

 1. BİLANÇO PASİF KALEMLERİNİN DURUMU

 

Süleymaniye Kültür Sanat Eğitim Ve Sağlık Vakfı’nın 31.12.2018 tarihli bilançosunun pasif kalemlerini oluşturan Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların toplamının 336.928,06 TL, Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların toplamının 0,00 TL ve Öz Kaynakların toplamının da 61.311.078,93 TL olduğu görülmüştür.

 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki toplam 336.928,06 TL borcun; 28.114,63 TL’si ticari borçlardan, 61.000,00 TL’si borç senetlerinden 190.226,73 TL’si diğer ticari borçlardan, 32.116,69 TL’si personele borçlardan, 4.413,01 TL’si ödenecek vergilerden, 16.529,38 TL’si ise ödenecek sosyal güvenlik kesintilerinden,  10.901,36 TL’si vadesi ertelenmiş personel borçlarından, 546,78 TL’si ödenecek diğer yükümlülüklerden oluşmaktadır.

 

Vakfın Öz Varlıklarının toplamı 61.311.078,93TL olup, bu tutarın 4.090.390 TL’lik kısmı sermayeden, 45.773.096,70 TL’si sermaye yedeklerinden, 10.853.993,91  TL geçmiş yıllar karlarından,  geri kalan 593.598,32 TL’lik kısım ise dönem karından oluşmaktadır.

 

Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek üzere, eğitim faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmesini 2013 yılında anonim şirkete dönüştürmüştür. Süleymaniye Eğitim Kurumları A.Ş. olarak faaliyetine devam eden iştirakinin sermayesi 30.000.000,00 TL’dir.

 

Ayrıca Süleymaniye Eğitim İnşaat Taahhüt A.Ş. olarak faaliyetine devam eden iştirakinin sermayesi 2.400.000 TL ve Gülderen Kredi ve Gündüz Bakımevi Ltd. Şti. bağlı ortaklığının sermayesi 100.000 TL’dir.

 

Diğer bilanço bilgileri ise ekli bilançoda yer almaktadır.

 

 1. GELİR HESAPLARININ DURUMU

 

Vakfın 2018 yılı geliri 2.772.638,38 TL’dir.

 

Bu gelirin, Vakıf faaliyetlerine dayalı olarak kalemler itibariyle dökümü aşağıdaki gibidir.

 

1. Bağış ve Yardımlar (603)

 

 

2.346.757,39

TL

 

2. Sabit Kıymet Gelirleri (602)                                            

 

     

350.119,81

TL

 

a-Kira İşyeri

315.909,81

TL

 

 

 

b-Kira Konut

34.210,00

TL

 

 

3. Diğer Olağan Gelir ve Karlar

 

 

75.761,18

TL

 

a- Diğer Olağan Gelir ve Karlar

68.915,77

TL

 

 

 

b- Sigorta Gelirleri

 2.222,14

TL

 

 

 

c-Faiz Gelirleri

4.623,27

TL

 

 

 

 

 

 

 

GELİRLER TOPLAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

2.772.638,38

TL

 

            Vakfın İstanbul Şubesi, 15.09.2015 tarihinde “Çamlıca İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi Nadir Eserler Kitaplığı Projesi” ni başlatmıştır. Projenin amacı, Çamlıca İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi bünyesinde kurulan Çamlıca Araştırma Kütüphanesinin çatısı altında milli tarih ve kültür mirasımıza konu olan “Nadir Eser” diye tabir edilen, kıymeti tam olarak anlaşılamamış veya ticari eşya olarak pazarlanan fakat korunmaya, arşivlenmeye ihtiyaç duyulan yayınların ayrı bir kitaplık olarak düzenlenerek yine kültür ve medeniyetimize dair ilmî araştırmalar yapan sahasında uzman araştırmacıların ve akademisyenlerin kullanımına sunarak hizmet vermeyi hedeflemektedir. Bu yayınları öncelikle iyi bir şekilde tasnif edilmesi, kataloglanması ve gelecek nesillere de aktarmak için dijital olarak muhafazasının sağlanması da amaçlanmaktadır.

 

Proje kapsamında alınan bağışlar aşağıdaki gibidir:

 

 

 

Şartlı Bağış kapsamında alınan yardımlar (603 Nolu Gelirin İçerisinde)

845.697,00 TL

 

 

Toplam

845.697,00 TL

 

Bu şekilde vakfın 2018 yılı gelirleri toplamı 2.772.638,38 TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Vakfın önceki yıldan devreden kasa bakiyesi 5.872,47 TL, banka bakiyesi ise 237.723,78 TL ile birlikte 2018 yılı faaliyetlerinde kullandığı nakit toplamı 3.016.234,63 TL olmaktadır.

 

 1. HARCAMALARIN DURUMU

 

Vakfın 2018 yılı cari harcamalarının toplamının 3.178.088,41 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

 1. Genel Yönetim Giderlerinin Durumu

 

Vakfın 2018 yılındaki yönetim ve idame giderleri 47.122,76 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama miktarı vakfın brüt gelirleri içinde % 1,69 seviyesinde bir yer tutmaktadır.

 

4962 sayılı Kanun’un 20. Maddesi ile nevi itibariyle genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan ve gelirlerinin en az üçte ikisini bu amaçlara harcayan vakıflara, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınabileceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla vakfın brüt gelirlerin geri kalan 1/3’ ünün de yönetim ve idame masrafları ile vakfın mal varlığını artıracak yatırımlara sarf ve tahsis ettiği görülmüş olup bu oran sağlanmıştır. Dolayısıyla 2018 yılına ilişkin yönetim ve idame giderleri mevzuata uygundur.

 

 

 

 

 1. Amaca Yönelik Giderler

 

Vakfın yasal defter ve belgeleri üzerinden yapılan incelemelerde amaca yönelik harcamaları toplamının 2.811.016,09 TL olduğu tespit edilmiştir. Amaca yönelik harcamaların dağılımı aşağıdaki gibidir.

 

Diğer Kuruluşlara Yapılan Bağışlar

590.500,00 TL

 

 

Öğrenci Burs Giderleri

24.600,00 TL

 

 

Diğer Tesislerin Giderleri

               1.247.529,52 TL

 

 

Diğer Amaca Yönelik Harcamalar

948.386,57 TL

 

 

Kütüphane Kira Ödemeleri              495.600,00 TL

 

Kütüphane Personel Ödemeleri      264.474,24 TL

 

Kitap Yayın Bağış Yardımları          184.859,43 TL

 

Bilgi İşlem Giderleri                             3.452,90 TL

 

 

 

TOPLAM

               2.811.016,09 TL

 

 

 

Vakfın gider ve harcamalarının tamamının yasal belgelere dayalı olduğu ve vakfın amaçlarına uygun faaliyetleri için sarf olunduğu, yersiz veya hukuka aykırı bir giderin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Vakfın, amaçlarını gerçekleştirmek üzere toplam 590.500,00 TL tutarında aynı Vakıfla aynı amaç ve gayeye hizmet eden Dernek ve Vakıflara yardım yapmıştır. Ayrıca 24.600,00 TL öğrencilere burs yardımı gerçekleştirmiştir.

 

Vakfın, 2018 yılında 416.000,00 TL tutarında arsa yatırımı olmuştur. Vakıf bu arsalara, yatırımları sonucunda öğrenci yurdu inşa edecek ve öğrencilerin bedelsiz olarak barınmaları için tahsis edecektir. Vakıf, faaliyetlerine devam eden yurtlara 568.430,24TL harcama ayrıca yurt binalarına 130.886,78TL yatırım gerçekleştirmiştir. Yine bu harcamalar da vakıf amaçlarına yönelik harcamalardır.

 

Vakfın, bağlı ortağı olan ve eğitim faaliyetine devam eden Süleymaniye Eğitim Kurumları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne 132.212,50 TL nakdi sermaye taahhüdünde bulunmuş ve bu taahhüdünü gerçekleştirmiştir. 

 

Vakfın, “Nadir Eserler Kitaplığı” projesi ile ilgili 141.600,00 TL tutarında    “Araştırma kütüphanesi” ile ilgili 354.000,00 TL tutarında kira harcaması olmuştur. Ayrıca Kitaplık ve Kütüphane ile ilgili faaliyetleri takip etmeleri için personele 264.474,24 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca 184.859,43 TL tutarında kitap ve yayın bağışı yapılmıştır. Bu giderlerde vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılmıştır. Dolayısıyla bu harcamalar da vakıf amaçlarına yönelik harcamalardır.

 

Vakıf gelirlerinin yukarıda belirtilen harcamalar dışındaki kısmı ise bankada, yatırım harcamalarında kullanılmak üzere avanslarda ve iştiraklerde bulunmaktadır.

 1. VAKFIN GELİR VE GİDERLERİNİN VERGİ MUAFİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Süleymaniye Kültür Sanat Eğitim Ve Sağlık Vakfı, 22.07.2013 tarih ve 2013/5196 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Vergi Muafiyeti” tanınan vakıflar arasına girmiştir. Vakfa faaliyetlerinden dolayı vakıf senedinin 17.maddesinde, vakıf gelirlerinin en az üçte ikisinin vakıf amaçlarına tahsis edileceği düzenlenmiş olup, bu düzenleme vakıflara vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin mevzuata uygundur.

 

 • YÖNETİM VE İDAME GİDERLERİNİN DURUMU

 

Vakfın 2018 yılındaki yönetim ve idame giderleri 47.122,76 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama miktarı vakfın brüt gelirleri içinde % 1,69 seviyesinde bir yer tutmaktadır.

 

Diğer taraftan 4962 sayılı kanunun 20.maddesinde; nevi itibariyle genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan ve gelirlerinin en az üçte ikisini bu amaçlara harcayan vakıflara, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınabileceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla vakfın brüt gelirlerin 1/3’ünün de ilgili mevzuat gereği yönetim ve idame masrafları ile vakfın mal varlığını artıracak yatırımlara sarf ve tahsis ettiği görülmüş olup bu oran sağlanmıştır.

 

 • VAKIF AMAÇLARI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN DURUMU

 

Vakfın 2018 yılı içinde amaca yönelik giderinin 2.811.016,09 TL olduğu tespit edilmiştir. Bu şekilde vakfın brüt gelirlerinin tamamını amaca yönelik harcamalarda kullandığı gibi, borçlanma ve önceki yıldan devreden mevcutlarını da kullanarak brüt gelirden fazla amaca yönelik harcama yapmıştır.

 

Diğer taraftan 4962 sayılı kanunun 20.maddesinde; nevi itibariyle genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan ve gelirlerinin en az üçte ikisini bu amaçlara harcayan vakıflara, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınabileceği hükme bağlanmıştır.

 

Dolayısıyla vakfın brüt gelirlerinin tamamının vakıf amaçlarına sarf ve tahsis ettiği görülmüştür. İlgili mevzuat gereği esas itibariyle vergi muafiyetinin devam ettirilebilmesi için Vakıf gelirlerinin en az 2/3’lük kısmının vakıf amaçlarına sarf ve tahsis edilmesi öngörülmüş olup bu oran sağlanmıştır.

 

 1. SONUÇ

 

            Yukarıda III. Bölümde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Süleymaniye Kültür Sanat Eğitim Ve Sağlık Vakfı’nın 2018 yılı faaliyetlerinin Yeminli Mali Müşavirliğimizce incelenmesi neticesinde;

 

 1. Kayıt ve belgelerinin ilgili mevzuata uygun olduğu,

 

 1. Hesap ve fiili durumunun gerçeğe ve mevzuata tamamen uygunluk gösterdiği,

 

 1. 1 Seri No’lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliği’nde belirtilen, gelirlerin en az 2/3’ünün elde edildiği yılda amaca yönelik harcamalara sarf edilme şartını yerine getirmiş olduğu, dolayısıyla Vergi Muafiyeti şartlarını ihlal etmediği ve taşımaya devam ettiği,

 

            Görüş ve sonucuna ulaşılmıştır.

 

Enver ÇAKAN

Yeminli Mali Müşavir

Ankara Y.M.M.O.- 1038

Çalışanlar Liste No: 296

 

 

EKLER DİZİNİ

 

1- Tasdik Sözleşmesi

2- Süleymaniye Kültür Sanat Eğitim Ve Sağlık Vakfı Senedi

3- 31.12.2018 Tarihli Bilanço

4- 01.01.2018-31.12.2018 Dönemi Gelir Tablosu

5- 2018 Yılı Kesin Bütçesi

6- Faaliyet Raporu

7- Vergi Muafiyeti Tanınmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

8- İç Denetim Raporu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sayı: Y.M.M.- 06102511-2694/2019-47                                   Ankara, 29.03.2019

 

 

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

(VAKIF MUAFİYETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)

                                                       ANKARA

 

 

 

            Süleymaniye Kültür Sanat Eğitim Ve Sağlık Vakfı’nın 2018 yılı mali işlemleri, Vakıf yönetimi ile yapılan 20.03.2019 tarih ve 06B-015109 sayılı sözleşme uyarınca Yeminli Mali Müşavirliğimizce denetlenmiş ve yürütülen denetlemeler sonucu 29.03.2019 tarih Y.M.M.-06102511-2694/2019-47 sayılı "YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VERGİ MUAFİYETİ TASDİK RAPORU” düzenlenmiştir.

 

            3568 Sayılı Kanun ve bu kanuna ilişkin 12.05.1990 tarih ve 3 sıra numaralı tebliğ uyarınca söz konusu rapor 2 örnek olmak üzere ekte sunulmaktadır.

 

            Bilgilerinize arz olunur.

 

Enver ÇAKAN

Yeminli Mali Müşavir

Ankara Y.M.M.O.-1038

Çalışanlar Liste No: 296

 

 

EK:

Yeminli Mali Müşavirlik Vergi Muafiyeti Tasdik Raporu (2 Adet)

 

Sayı: Y.M.M.- 06102511-2694/2019-47                                           Ankara, 29.03.2019

 

 

SÜLEYMANİYE KÜLTÜR SANAT

EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI BAŞKANLIĞI’NA

                                                                        ANKARA

 

            Süleymaniye Kültür Sanat Eğitim Ve Sağlık Vakfı’nın 2018 yılı mali işlemleri, Vakıf yönetimi ile yapılan 20.03.2019 tarih ve 06B-015109 sayılı sözleşme uyarınca Yeminli Mali Müşavirliğimizce denetlenmiş ve yürütülen denetlemeler sonucu 29.03.2019 tarih Y.M.M.-06102511-2694/2019-47 sayılı "YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VERGİ MUAFİYETİ TASDİK RAPORU” düzenlenmiştir.

            Söz konusu rapor 3568 sayılı Kanun ve bu kanuna ilişkin 12.05.1990 tarih ve 3 sıra numaralı tebliğ uyarınca 2 örnek olarak Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'ne tarafımızdan sunulmuş olup, aynı rapordan iki örnek de ekte Vakfınıza arz edilmektedir.

 

 

                                                                        

 

Enver ÇAKAN

Yeminli Mali Müşavir

Ankara Y.M.M.O.-1038

Çalışanlar Liste No: 296

 

 

 

 

 

 

EK:

Yeminli Mali Müşavirlik Vergi Muafiyeti Tasdik Raporu (2 Adet)