Vakıf Senedi

VAKFIN ADI: 

MADDE – 1: Vakfın adı, Süleymaniye Kültür Sanat Eğitim ve Sağlık Vakfı’dır. İşbu sentte geçen “Vakıf” kelimesi “Süleymaniye Kültür Sanat Eğitim ve Sağlık vakfı”nı ifade eder.

 

VAKFIN MERKEZİ:

MADDE – 2: Vakfın merkezi Ankara ili, Keçiören ilçesinde olup, adresi Ayvalı Caddesi No:113 Etlik – Keçiören / ANKARA’ dır.

İlgili mevzuat çerçevesinde, Vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

 

VAKFIN GAYESİ:

MADDE – 3: Eğitim, kültür ve sanatla ilgili faaliyetlere destek olmak, öğrenciler ile ihtiyaç sahiplerini her bakımdan korumak, onlara maddeten ve manen yardımcı olmak.

 

 

VAKFIN FAALİYETLERİ:

MADDE – 4:

1. Özel ilköğretim veya ortaöğretim okulu, üniversite, her türlü kısa veya uzun müddetli örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları açmak ve işletmek.

2. Öğrenci yurt veya pansiyonları, etüt eğitim merkezleri, özel dershaneler, özel kurslar açmak, işletmek veya işlettirmek.

3. Hastane, poliklinik, laboratuvar, görüntüleme merkezleri ve benzeri sağlık tesisleri açmak, işletmek veya işlettirmek.

4. Gerektiğinde ihtiyaca göre kreş, anaokulu, çocuk yuvası, sosyal, kültürel ve sportif tesisler kurmak, okuma odası, kitaplık, dinlenme salonları, konferans salonu, kütüphane, aş ocağı, huzurevi açmak, işletmek veya işlettirmek.

5. Ortaöğretim, lise, yüksek dereceli veya bunların üstünde ya da altında her türlü kısa veya uzun müddetli örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarında ya da kurslarında okuyan öğrencileri barındırmak, imkânlar ölçüsünde onların barınma, eğitim, yeme, içme, sağlık masraflarını karşılamak.

6. Öğrencilere yurt içi veya yurt dışında tahsillerini tamamlamaları için burs vermek, maddi ve manevi yardımlarda bulunmak,

7. Öğrencilere yardım amaçlı el sanatlarını geliştirmek, bu husustaki çalışmaları değerlendirmek için teşhir mahalleri ve kermesler düzenlemek.

8. Öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerini, her bakımdan korumak, onlara maddeten ve manen yardımcı olmak,

9. Vakfa ait ya da vakfın tasarrufunda bulunan yurt, okul, dershane ve Kur’an kursu binalarının etrafında bulunan ve müsait olan yerlere dükkân, meşruta, iş hanı, pasaj, imarethane, otopark vs. gibi binalar yapıp bu binaları işleterek ya da kiraya vererek vakıf gelirlerini arttırmak.

10. Örf ve adetlerimize uygun sosyal, ahlaki, dini, iktisadi ve kültürel hususlarda gayri siyasi mahiyette ilmi konferanslar, seminerler ve toplantılar tertip etmek. Öğrencilerin sosyal ve kültürel yönden değişen ve gelişen dünya şartlarına uygun olarak yetişmelerinde faydalı olabilecek her türlü iletişim teknolojisi, görsel ve yazılı basın gibi araçlarla öğrencilerin kültür seviyesinin yükseltilmesine yardımcı olmak.

11. Gerektiğinde gıda bankacılığı kapsamında yardımları kabul etmek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak.

12. Sanatla ilgili ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, sanat kuruluşları açmak, sanata, sanatçılara ve açılmış sanat kuruluşlarına destek olmak.

13. Gayesi doğrultusunda uluslararası faaliyet ve iş birliğinde bulunmak, üst kuruluş kurmak, kurulmuş olanlara katılmak veya yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olmak.

 

 

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

 MADDE –5: Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, sosyal amaçlı başka vakıf ve derneklere ayni veya nakdi bağışta bulunmaya, taşınmazlarını bedeliz tahsis etmeye, kendisine ait veya başkasından kiralayacağı veya intifa hakkı kendisine verilen taşınmaz mal üzerine her türlü bina veya tesis inşa ettirmeye, tadilat yaptırmaya, yap-işlet-devret modeline göre binalar inşa ettirmeye, taşınmaz mallarını üçüncü şahıslara kiraya vermeye, ihtiyaç duyulması halinde başkalarına ait taşınmazları kiralamaya, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmeye, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipotek dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, ödünç vermeye, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

 

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.