2017 - 2018 Gelir/Gider Tablosu

         
SÜLEYMANİYE KÜLTÜR SANAT EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI  
AYRINTILI GELİR TABLOSU  
         
  ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM
  31.12.2017 31.12.2018
A - BRÜT SATIŞLAR   2.972.216,28   2.696.877,20
1 - Yurtiçi Satışlar        
2 - Yurtdışı Satışlar        
3 - Diğer Gelirler 308.973,34   350.119,81  
4 - Bağış ve Yardımlar 2.663.242,94   2.346.757,39  
5 - Prim ve Aidatlar        
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)        
1 - Satıştan İadeler (-)        
2 - Satış İskontoları (-)        
3 - Diğer İndirimler (-)        
C - NET SATIŞLAR   2.972.216,28   2.696.877,20
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)        
1 - Satılan Mamuller Maliyeti (-)        
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)        
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)        
4 - Diğer Satışların Maliyeti (-)        
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI   2.972.216,28   2.696.877,20
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)   -1.487.178,39   -2.179.039,57
1 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)        
2 - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)        
3 - Genel Yönetim Giderleri (-) -107.331,83   -47.122,76  
4 - Amaca Yönelik Giderler (-) -1.379.846,56   -2.131.916,81  
FAALİYET KARI VEYA ZARARI   1.485.037,89   517.837,63
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR   65.452,05   75.761,18
1 - İştiraklerden Temettü Gelirleri        
2 - Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri        
3 - Faiz Gelirleri 3.738,98   4.623,27  
4 - Komisyon Gelirleri        
5 - Konusu Kalmayan Karşılıklar        
6 - Menkul Kıymet Satış Karları        
7 - Kambiyo Karları 0,22      
8 - Reeskont Faiz Gelirleri        
9 - Kira Gelirleri        
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar 61.712,85   71.137,91  
G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)   -3,54   -0,49
1 - Komisyon Giderleri (-)        
2 - Karşılık Giderleri (-)        
3 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)        
4 - Kambiyo Zararları (-)        
5 - Reeskont Faiz Giderleri (-)        
6 - Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)        
7 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) -3,54   -0,49  
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)   0,00   0,00
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)        
2 - Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)        
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR   1.550.486,40   593.598,32
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR   -4.277,36   0,00
1 - Önceki Dönem Gelir ve Karları        
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar        
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)        
1 - Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)        
2 - Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)        
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -4.277,36      
DÖNEM KARI VEYA ZARARI   1.546.209,04   593.598,32
K - DÖN. KARI VERGİ VE Dİ.YA.YÜ.KAR.(-)        
1 - Dön.Karı vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.        
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI   1.546.209,04   593.598,32