İstifâde Edilen Kaynaklar

 
 1. Asr-ı Saâdet, Saîd Sâhib Ensârî
 2. Büyük İslâm Târihi, Abdurrahim Zapsu
 3. Büyük Türkiye Târihi, Yılmaz Öztuna
 4. Dört Büyük Halife, Şemseddin Ahmet Efendi (Sivasî)
 5. El-Kavlü’l-Muhtasar fî alâmâti’l-Mehdiyyi’l-Muntazar, İbn-i Hacer
 6. Et-Tâc El-Câmiu li’l-Usûl fî Ehâdîsi’r-Resûl, Seyyid Mansur Ali Nâsıf el-Hüseynî
 7.  Hâtemü’l-Enbiyâ Hz. Muhammed ve Hayâtı, Ali Himmet Berki – Osman Keskioğlu
 8.  Gunyetü’t-Tâlibîn, Abdülkâdir Geylânî
 9.  Hulefâ-i Râşidîn, Mahmud Şâkir
 10. Hz. Muhammed (a.s.) ve İslâmiyet, M. Âsım Köksal
 11. İslâm’ın Âdil ve Cesur Reisi Halîfe Hz. Ömer, Abdurrahman Şeref Laç, Fazilet Neşriyat
 12. İzahlı Osmanlı Târihi Kronolojisi, İ. Hâmî Danişmend
 13. Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârih-i Hulefâ, Ahmet Cevdet Paşa
 14. Mektûbât, İmâm-ı Rabbânî Müceddid-i Elf-i Sânî (k.s.)
 15. Mir’ât-ı Kâinât, Nişancızâde Mehmed
 16. Osmanlı Devleti Târihi, Yılmaz Öztuna
 17. Osmanlı Târihi, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı
 18. Peygamberimiz Hakkında Âile Sohbetleri, M.Ömer Dauk
 19. Rûhul-Beyân, İsmâil Hakkı Bursevî
 20. Siyer-i Nebî, (Hz. Peygamberin Hayâtı) Osman Keskioğlu
 21. Târih-i Taberî, Muhammed bin Cerîr
 22. Yeni Rehber Ansiklopedisi, İhlâs Gazetecilik
 23. Ashâb-ı Kirâm Hakkında Müslümanların Nezih İtikatları, Ömer Nasûhî Bilmen

 

... Ve bu mevzûlara dâir muhtelif eserler....